Tintir 5

Obverse
11

BÁRA šu-nu-ḫu-E.KI BÁRA i-šem-me-su-pe-a

Dais: Šūnuhi-Bābili. Dais: Išemme-supêya.

22

BÁRA i-be-[...]

Dais: Ibe[...].

33

BÁRA i-be-[...]

Dais: Ibe[...].

44

BÁRA i-be-[...]

Dais: Ib[e...].

55

BÁRA i-[...]

Dais: I[...].

66

BÁRA i-[...]

Dais: I[...].

77

BÁRA i-[...]

Dais: I[...].

88

BÁRA i-[...]

Dais: I[...].

99

BÁRA ṣu-[lul-...]

Dais: Ṣu[lūl-...].

1010

BÁRA ṣu-[lul-...]-x-[x]

Dais: Ṣu[lūl-...]-x-[x].

1111

BÁRA ṣu-lul-[...].MEŠ-šú

Dais: Ṣu[lūl-..]šu.

1212

BÁRA tu-kul-[ti]-é-sag-íl

Dais: Tukulti-Esagil.

1313

BÁRA tu-kul-ti-um-ma-ni-šú

Dais: Tukult[i]-ummānišu

1414

[BÁRA] ta-lim-tu₄-ŠEŠ.MEŠ-šú

[Dais: T]alīmtu-aḫḫēšu.

1515

[BÁRA] ku-ru-ub-[liš]-me-UD-šá-É.GAL-ia

[Dais]: Kurub-[lišm]e-UD-ša-ēkalliya.

1616

[BÁRA] ku-ru-ub-liš-me

[Dais]: Kurub-lišme.

1717

[BÁRA] ku-ru-ub-[liš-me]

[Dais]: Kurub-[lišme].

1818

[BÁRA] is-ḫur-i-di-E.KI-dAMAR.UTU

[Dais]: Ishur-idi-Bābili-Marduk

1919

[BÁRA] šá-lìb-bi-DINGIR.MEŠ-u-d15-il-ma-du-dAMAR.UTU

[Dais: Š]a-libbi-ilī-u-ištarāti-ilmadu-Marduk.

2020

[BÁRA] i-qu-ul-lu-DINGIR.MEŠ-a-na-dAMAR.UTU

[Dais]: Iqullū-ilū-ana-Marduk.

2121

BÁRA it-bal-i-di-E.KI-dAMAR.UTU

[Dai]s: Itbal-idi-Bābili-Marduk.

2222

BÁRA e-tam-ši-E.KI-dAMAR.UTU

[Dai]s: Ē-tamši-Bābili-Marduk.

2323

BÁRA li-bur-dan-nu-dpa-bil-sag

[Dai]s: Libūr-dannu-Pabilsag.

2424

BÁRA KISAL-ḪA.LU.ÚB

[Dai]s: Kisal-ḫaluppi.

2525

BÁRA UB.SAḪAR.RA

Dais: Ubsaḫarra.

2626

[BÁRA] ú-suḫ--di-rag-gu-dAMAR.UTU

[Dais]: Usuḫ-išdī-raggu-Marduk.

2727

[BÁRA] ḫul-liq-nap-ḫar-a-a-bi-dAMAR.UTU

[Dais]: Ḫulliq-napḫar-ayyābi-Marduk.

2828

[BÁRA] lu-mur-di-in-šú

[Dais]: Lūmur-dīnšu.

2929

BÁRA uk-ku-mi

Dais: Ukkumu.

3030

BÁRA i-šem-mi-ik-kil-la-šú

[Dai]s: Išemmi-ikkillašu.

3131

BÁRA mut-tab-bil-nar-bi-šú

Dais: Muttabbil-narbîšu.

3232

BÁRA za-nin-sak-ke-e-šú

Dais: Zānin-sakkêšu.

3333

BÁRA SIPA-šá-ma-ti-šú

Dais: [R]ēʾu-ša-mātišu.

3434

BÁRA mu-dam-mi-iq-ma-gi-ri-šú

Dais: Mudammiq-māgirišu.

3535

BÁRA daba-ba₆-na-si-iḫ-rag-gi

Dais: Ababa-nāsiḫ-ragg[i].

3636

BÁRA i-le--i-re--i-ra-i-me-dAMAR.UTU

Dais: Ileʾi-reʾî-rāʾime-Marduk.

3737

BÁRA de₄-ru₆-u₈-re--a-ti-UN.MEŠ-šá

Dais: Erūʾa-rēʾati-nišīš[a].

3838

BÁRA ma-ṣi-a-di-ma-ti-iq-bi-šú-dUTU-šú

Dais: Maṣi-adi-mati-iqbišu-Šamš[u].

3939

BÁRA li-im-mir-.DINGIR.RA.[KI]

Dais: Limmir-Bābili.

4040

BÁRA li-bur-za-nin-é-sag-íl

Dais: Libūr-zānin-Esagil.

4141

BÁRA še-ti-ma-e-ti-iq

Dais: Šetima-etiq.

4242

BÁRA GIŠ.MI-an-ḫu-ti-šú

Dais: Ṣilli-anhūtišu.

4343

BÁRA dAG-da-a-a-an-<ni>-ši-šú

Dais: Nabû-dayyān-<ni>šīšu.

4444

BÁRA ṭa-a-bi-GIŠ.MI-šú

Dais: Ṭābi-ṣillašu.

4545

BÁRA i-re-mu-en-šú-dAMAR.UTU

Dais: Irēmu-enšu-Marduk.

4646

BÁRA i-šem-me-šu-nu-ḫu-dAMAR.UTU

Dais: Išemme-Šūnuhu-Marduk.

4747

BÁRA ṭa-a-bi-ina-pi-i-UN.MEŠ-dAMAR.UTU

Dais: Ṭābi-ina-pî-niši-Marduk.

4848

BÁRA KUN₄.KUR.RA.KE₄-.GAL-d15.KE₄

Dais: Askuppat-māti-abul-Ištar.


4949

.GAL ik-kib-šú-na-ka-ri

.GAL-duraš

Gate: Ikkibšu-nakari

the Uraš Gate.

5050

.GAL i-ze-er-ár-šú

.GAL-dza-ba₄-ba₄

Gate: Izēr-âršu

the Zababa Gate.

5151

.GAL šu-a-šú-re--i

.GAL-dAMAR.UTU

Gate: Šuʾâšu-rēʾi

the Marduk Gate.

5252

.GAL d15-sa-ki-pat-te-bi-šú

.GAL-d15

Gate: Ištar-sākipat-tēbîšu

the Ištar Gate.

5353

.GAL dEN.LÍL-mu-nam-bir-šú

.GAL-dEN.LÍL

Gate: Enlil-munabbiršu

the Enlil Gate.

5454

.GAL li-bur-na-du-šú

.GAL-LUGAL

Gate: Libūr-nādûšu

the King’s Gate.

5555

.GAL dIŠKUR-ZI--ERIM.MEŠ-ÙRU

.GAL-dIŠKUR

Gate: Adad-napišti-ummāni-uṣur

the Adad Gate.

5656

.GAL dUTU-SUḪUŠ-ERIM.MEŠ-GI.NA

.GAL-dUTU

Gate: Šamaš-išid-ummāni-kīn

the Šamaš Gate


5757

BÀD im-gur-dEN.LÍL

BÀD-šú

Wall: Imgur-Enlil

its w[all].

5858

BÀD -met-dEN.LÍL

šal-[ḫu-u]-šú

Wall: Nēmitti-Enlil

its out[er wall].


5959

ÍD a-ra-aḫ-tum

[ÍD] ḪÉ.GÁL

River: Araḫt[u]

[river of] abundance.

6060

ÍD ḪU-du-uk-[...]

(blank)

River: Ḫuduk[...]

(blank).

6161

ÍD li-bil-ḫé-gál-la

PA₅ dUTU.È

[Riv]er: Lībil-ḫegalla

the eastern canal.

6262

SILA i-šem-me-še--a-šú

SILA DAGAL.LA-šú

Street: Išemme-šēʾâšu

the w[id]e street

6363

SILA ku-nu--kád-ru

SILA SIG-nu

Street: Kunuš-kadru

the narrow street.

6464

SILA a-a-i-[bur-šá-bu]-ú

SILA ba-[bi-li]

Street: Ay-i[būr-šāb]û

street of B[abylon].

6565

SILA ṭa-a-bi-[UGU-ú]-la-lu-GIŠ.MI-[šú]

(blank)

Street: Ṭābi-[eli-u]lālu-ṣilla[šu]

(blank).

6666

SILA a-ú-DINGIR-ki-i-dAMAR.UTU-e-ta-paḫ?-[...]

(blank)

Street: Ayyu-ilu-kī-Marduk-ē-tap[aḫ...]

(blank).

6767

SILA dMUATI-da-a-a-an-ni-ši-šú

SILA .GAL-[duraš]

Street: Nabû-dayyān-nišīšu

street of the [Uraš] Gate.

6868

SILA dza-ba₄-ba₄-mu-ḫal-liq-ga-ri-šú

SILA .GAL-dza-[ba₄-ba₄]

Street: Zababa-muḫalliq-gārîšu

street of the Z[ababa] Gate.

6969

SILA dAMAR.UTU-re-ʾi-KUR-šú

SILA .GAL-dAMAR.[UTU]

Street: Marduk-rēʾî-mātišu

street of the M[arduk] Gate.

7070

SILA d-tar-la-mas-si-um-ma-ni-šú

SILA .GAL-d[]-tar

Street: Ištar-lamassi-ummānišu

street of the []tar Gate.

7171

SILA dEN.LÍL-mu-kin-LUGAL-ti-šú

SILA .GAL-d[EN].LÍL

Street: Enlil-mukīn-šarrūtišu

street of the [Enl]il Gate.

7272

SILA d30-mu-kin-AGA-be-lu-ti-šú

SILA .GAL-dLUGAL

Street: Sîn-mukīn-agê-bēlūtišu

street of the [Kin]g’s Gate.

7373

SILA dIŠKUR-za-nin-ni-ši-šú

SILA .GAL-dIŠKUR

Street: Adad-zānin-nišīšu

street of the [A]dad Gate.

7474

SILA dUTU-ṣu-lul-ERIM.MEŠ-šú

SILA .GAL-dUTU

Street: Šamaš-ṣulūl-ummānišu

street of the Šamaš Gate.

7575

SILA ku-ru-ub-liš-me-e-me-e-ú-su

(blank)

Street: Kurub-lišme-mê-usu

(blank).

7676

SILA E.SÍR SIG₅-DINGIR-šú :

(blank)

Street: Street of Damiq-ilīšu

(blank).

7777

E.SÍR .LÍMMU.[BA]

(blank)

(Street:) Street of Four Ways

(blank).

7878

SILA E.SÍR dIMIN.BI :

(blank)

Street: Street of the Sebetti

(blank).

7979

E.SÍR dMAŠ.TAB.TA

(blank)

(Street:) Street of Māšu

(blank).

8080

SILA ḫu-ud-da-KUR-su-ṭa-at-su-ka-ra-bi

(blank)

Street: Ḫudda-māssu-ṭātsu-karabi

(blank).

8181

SILA i-šem-mu-ana-ru-ú-qa

su-ul-a dAMAR.UTU

Street: Išemmu-ana-rūqa

street of the god Marduk.


8282

ŠU.NIGIN 43 ma-ḫa-zu DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ

Total: Forty-three holy places of the great gods

8383

lìb-bi .DINGIR.RA.KI 55 BÁRA.DIDLI dAMAR.UTU.KE₄

in Babylon: 55 daises of the god Marduk;

8484

2 ker-ḫu 3 ÍD.MEŠ 8 .MEŠ 24 SILA E.KI

2 enclosures; 3 rivers; 8 city gates; 24 streets of Babylon;

8585

5.GÈŠ BÁRA dí-- u GÉŠ.U BÁRA da-nun-na-ki

300 daises of the Igīgū gods and 600 daises of the Anunnakū gods;

8686

3.GÈŠ UB.LÍL. dINANNA 3.GÈŠ man-za-za dlugal-ir₉-ra ù dmes-lam-ta-è-a

180 shrines of the goddes Ištar; 180 stations of the gods Lugalirra and Meslamtaea;

8787

12 KI.GUB dIMIN.BI 6 KI.GUB d-bu

12 stations of the Sebetti; 6 stations of Kūbu;

8888

4 KI.GUB dTIR.AN.NA 2 KI.GUB DINGIR ḪUL.A 2 [KI].GUB MAŠKIM URU

4 stations of the rainbow; 2 stations of the evil god; (and) 2 stations of the Watcher of the city.


8989

kan₄-diŋir-raki SA₇-ALAN dingir gal-gal-e-ne

Babylon, the place of formation of the great gods.

9090

ba-bi-li bu-un-na-an-ne-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ

Babylon, the place of formation of the great gods.

9191

eri-du₁₀.KI šá é-sag-íl ina qer-bi-šú [(x x)] x x x

Eridu, in which Esagil [(...)]...


9292

TA .GAL-GANBA EN .GAL.MAḪ eri-du₁₀.KI [MU-šú]

From the Market Gate to the Grand Gate: Eridu [is its name].

9393

TA .GAL-GANBA EN .GAL-duraš šu-an-[na.KI] MU-šú

From the Market Gate to the Uraš Gate: Šu[anna] is its name.

9494

TA .GAL.MAḪ EN .GAL-d15 -dingir-ra.KI MU-šú

From the Grand Gate to the Ištar Gate: Kadingirra is its name.

9595

TA .GAL-d15 EN É dNIN-é-an-na šá PA₅ URU-GIBIL.KI [MU-šú]

From the Ištar Gate to the temple of the goddess Bēlet-Eanna, which is on the canal bank: Ne[w Cit]y [is its name].

9696

TA É dNIN-é-an-na šá PA₅ EN .GAL-dAMAR.UTU kul-aba₄.[KI MU-šú]

From the temple of the goddess Belet-Eanna, which is on the canal bank, to the Marduk Gate: Kullab [is its name].

9797

TA .GAL-dza-ba₄-ba₄ EN BÁRA i-qu-ul-lu-DINGIR.MEŠ-ana-dAMAR.UTU TE.E.[KI MU-šú]

From the Zababa Gate to the dais Iqullū-ilū-ana-Marduk: TE.E [is its name].


9898

6 URU.MEŠ [BAL].RI dUTU.È.A

The six city(-quarters) of the east [ba]nk.


9999

TA .GAL-dIŠKUR EN .GAL-a-ku-si-tum nu-x-ù?.KI MU.NE

From the Adad Gate to the Akus Gate: ... is its name.

100100

TA .GAL-a-ku-si-tum EN é-nam-ti-la šá èš-maḫ ina qer-bi-šú ib-ba-nu-ú ḪA.A MU.NE

The Akus Gate to Enamtila, (the area) in which Ešmaḫ is built: Kumar is its name.

101101

TA LI.DUR GIŠ.BAN šá É dGAŠAN-ni--a EN ÍD -dlugal-ir₉-ra MU.NE

From the navel of the bow of the temple of the goddess Bēlet-Ninūa to the bank of the (Euphrates) river: Bāb-Lugalirra is its name.

102102

TA .GAL-dUTU a-di ÍD tu-ba MU.NE

From the Šamaš Gate to the (Euphrates) river: Tuba is its name.


103103

4 URU.MEŠ BAL.RI dUTU.ŠÚ.A

The four city(-quarters) of the west bank.

104104

10 URU.MEŠ šá ta-mir-ta-šú-nu ḪÉ.GÁL

The ten city(-quarters) whose surrounding fields (yield) abundance.


Adapted from A.R. George, Babylonian Topographical Texts (Orientalia Lovaniensia Analecta 40), 1992. Translated by Jamie Novotny and lemmatized by Giulia Lentini, 2019, as part of the LMU-Munich-based project Living Among Ruins (directed by Karen Radner and Jamie Novotny), which is funded by the Gerda Henkel Stiftung as part of the Lost Cities program (coordinated by Martin Zimmermann and Andreas Beyer). Please cite this page as http://oracc.org/btto/Q004801/.