Aginzamanuš [1] DN (2x) Achaemenid wr. da-gin₇-za-ma-an- "1"

AmaKAanisi [1] DN (2x) Uncertain wr. dama-KA-an-ni-si "1"

An [1] DN (17x) Neo-Assyrian, Achaemenid, Seleucid wr. an; an-na; d60 "1"

Angir [1] DN (2x) Achaemenid wr. dan-gi-ir "1"

Anhiliba [1] DN (2x) Achaemenid wr. dan-ḫi-li-ba "1"

Anšar [1] DN (9x) Neo-Assyrian, Seleucid wr. an-šar₂ "1"

Antu [1] DN (66x) Neo-Assyrian, Achaemenid, Seleucid "1"

Anu [1] DN (221x) Neo-Assyrian, Achaemenid, Seleucid, Uncertain, Standard Babylonian "1"

Anzu [1] DN (36x) Neo-Assyrian, Seleucid "1"

Dam-anak [1] DN (1x) Achaemenid wr. ddam-an-naki "1"

Dikudanki [1] DN (2x) Achaemenid wr. ddi-kud-an-ki "1"

Enidimanki [1] DN (1x) Achaemenid wr. den-idim-an-ki "1"

Ešbaranki [1] DN (2x) Achaemenid wr. d-bar-an-ki "1"

Gisaʾana [1] DN (1x) Achaemenid wr. dgi-sa-an-na "1"

Hanniš [1] DN (1x) Seleucid wr. dḫa-an-ni- "1"

HIʾamuʾana [1] DN (2x) Achaemenid wr. dḪI-a₂-mu-an-na "1"

Mabandaʾana [1] DN (1x) Achaemenid wr. dma₂-ban₃-da-an-na "1"

Martulaʾanki [1] DN (1x) Achaemenid wr. dmar-tu-la₂-an-ki "1"

Mendurahana [1] DN (1x) Achaemenid wr. dmen-duraḫ-an-na "1"

Murumšanida [1] DN (2x) Achaemenid wr. dmurum-ša₄-ni-dax-ša-an-ni-da "1"

Nannabalaŋanki [1] DN (1x) Achaemenid wr. dnanna-balaŋ-an-ki "1"

Nanše [1] DN (6x) Neo-Assyrian, Achaemenid wr. dna-zi; dnanše; dna-an-šenanše "1"

Ninŋeštinana [1] DN (1x) Seleucid wr. dnin-ŋeštin-an-na "1"

NinKURDABUAN [1] DN (1x) Seleucid wr. dnin-KUR-DA-BU-AN "1"

Sudgan [1] DN (1x) Achaemenid wr. dsududga-angan "1"