CM 22, pl. 36-37 [OB Ura]

Obverse
Column i
o i 1o i 1

[ŋeš]eren

o i 22

[ŋeš]šu-ur₂-min₃

o i 33

[ŋeš]za-ba-lum

o i 44

ŋešx

o i 55

ŋeštaškarin

o i 66

ŋeš-ab-ba

o i 77

ŋeš-ab-ba me-luḫ-ḫa

o i 88

ŋešesi

o i 99

ŋeššag₄-kal

o i 1010

ŋešlam

o i 1111

ŋešlam tur

o i 1212

ŋešlam gal

o i 1313

ŋeš-kin₂

o i 1414

ŋeš-kin₂ babbar

o i 1515

ŋeš-kin₂ giggi

o i 1616

ŋeš-kin₂ sig₇-sig₇

o i 1717

[ŋeš]-kin₂ su₁₃-a

o i 1818

[ŋeš]mes

o i 1919

[ŋešmes] ma₂-gan-na

o i 2020

[...]

o i 2121

[...]

o i 2222

[...]-um?

o i 2323

[ŋešal?]-la-nu-um

o i 2424

ŋešur₂?-nu-um

o i 2525

ŋešti-ia-rum

o i 2626

ŋešqi₂?-na-zum

o i 2727

ŋešmur-di-nu-um

o i 2828

ŋešmes ḫu-lu-ub ḫar?-ra?-na

o i 2929

ŋešx

o i 3030

ŋešx x

o i 3131

[...] x-x

o i 3232

[ŋeš]x-ur₂?-x

o i 3333

ŋešŋi₆-par₃

o i 3434

ŋešdiḫ₃(NIM)

o i 3535

ŋešdiḫ₃ ḫur-saŋ-ŋa₂

o i 3636

ŋešŠID?-da

o i 3737

ŋešKID-da

o i 3838

ŋešmi-ir-tum

o i 3939

ŋešmar-ra-tum

o i 4040

ŋešma-nu

o i 4141

[ŋeš]ma-nu kur-ra

o i 4242

ŋešma-nu šub

o i 4343

ŋešma-nu izi

o i 4444

ŋešu₃-suḫ₅!(EŠ₂)

o i 4545

ŋešu₃-suḫ₅ tur-ra

o i 4646

ŋešlam u₃-suḫ₅

o i 4747

ŋešpa u₃-suḫ₅

o i 4848

ŋešan-na u₃-suḫ₅

o i 4949

ŋešpeš₃

o i 5050

ŋešpeš₃ kur-ra

o i 5151

ŋešpeš₃ sur-ra

o i 5252

ŋešpeš₃ KI-URI-ra

o i 5353

ŋešḫašḫur

o i 5454

ŋešḫašḫur kur-ra

o i 5555

ŋešḫašḫur ar-wa-nu-um

o i 5656

ŋešḫašḫur al-dar-ra

o i 5757

ŋešḫašḫur ku₆?eštub

spring apple

o i 5858

ŋešḫašḫur bi₂-za

o i 5959

ŋeš?še?-nud-a

Column ii
o ii 1o ii 1

ŋešasal₂

o ii 22

ŋešasal₂ kur?-ra?

o ii 33

ŋešil?-[ur₂?]

o ii 44

ŋešnu-ur₂-ma

o ii 55

ŋeššennur

o ii 66

ŋeš[x]-ga?

o ii 77

ŋešx-x-a

o ii 88

ŋešŋešnimbar

o ii 99

[ŋeš]ŋešnimbar kur-ra?

o ii 1010

ŋešŋešnimbar TUR.TUR

o ii 1111

ŋešdala₂ ŋešnimbar

o ii 1212

ŋeš[pa]-kud ŋešnimbar

o ii 1313

ŋeš[x]-x ŋešnimbar

o ii 1414

ŋeš[...]-x ŋešnimbar

o ii 1515

ŋeš[...]-x? ŋešnimbar

o ii 1616

ŋeš[...]-x? ŋešnimbar?

o ii 1717

ŋeš[...]

o ii 1818

ŋeš[...]

o ii 1919

ŋeš[...] ŋešnimbar

o ii 2020

ŋešsu₁₁ gu?-[la] ŋešnimbar

o ii 2121

[ŋeš]x-x ŋešnimbar?

o ii 2222

ŋešda-sur-x ŋešnimbar

o ii 2323

;zu₂-lum

o ii 2424

ŋeškišig?

o ii 2525

ŋešše-luḫ-x

o ii 2626

ŋešŠU.KAL?

o ii 2727

ŋešzar-[si]

o ii 2828

ŋešx [...]

o ii 2929

ŋeš[...] x x

o ii 3030

ŋešx babbar

o ii 3131

ŋeššinig

o ii 3232

ŋeššinig kur-ra

o ii 3333

ŋeššinig dili

o ii 3434

ŋešildag₂

o ii 3535

ŋešildag₂ kur-ra

o ii 3636

ŋešildag₂ kug

o ii 3737

ŋešše-dug₃

o ii 3838

ŋešba

o ii 3939

ŋešba i₃-šaḫ₂?

o ii 4040

ŋešba sim

o ii 4141

ŋešba gur

o ii 4242

ŋešba sa-ba

o ii 4343

ŋešŠU.DIM₂! gal?

o ii 4444

ŋešze₂-er-ḫu?-um

o ii 4545

ŋešša-wi-lum

o ii 4646

ŋešx-zi BAD-x

o ii 4747

[ŋešx]-x-kid

o ii 4848

ŋešŋušur(GA₂×NUN&NUN)?

o ii 4949

ŋeš[li?]-u₅?-um

o ii 5050

ŋešx x-ra

o ii 5151

ŋešx-[x]-x

o ii 5252

ŋešNIM bar? x-ga?

o ii 5353

ŋešapin

o ii 5454

ŋešsaŋ apin

o ii 5555

ŋešŋeštug apin

o ii 5656

ŋešama apin

o ii 5757

ŋešmuš apin

o ii 5858

ŋešgag muš apin

o ii 5959

ŋešNINDA₂×NUMUN apin

o ii 6060

ŋešgag NINDA₂×NUMUN apin

o ii 6161

ŋešsal-la apin

o ii 6262

ŋešgag sal-la apin

Column iii
o iii 1o iii 1

ŋešli apin

o iii 22

ŋešgag li apin

o iii 33

ŋeška-šu₂ apin

o iii 44

ŋešda apin

o iii 55

ŋešsaŋ apin

o iii 66

ŋeššu₂-dul₄ apin

o iii 77

ŋeš[za]-ra? apin

o iii 88

ŋešapin šu

o iii 99

ŋešapin 2 gud

o iii 1010

ŋešapin šu du₇-a

o iii 1111

[ŋeš]mar-gid₂-da

o iii 1212

[ŋeš]egir? mar-gid₂-da

o iii 1313

ŋešx mar-gid₂-da

o iii 1414

ŋešgu-za mar-gid₂-da

o iii 1515

ŋešx-x mar-gid₂-da

o iii 1616

[...]

o iii 1717

[... mar-gid₂]-da

o iii 1818

ŋešx-[x?] mar-gid₂-da

o iii 1919

ŋešx mar-gid₂-da

o iii 2020

ŋešen₃-dur mar-gid₂-da

o iii 2121

ŋešLAGAB×KUL? mar-gid₂-da

o iii 2222

ŋešgub-ba mar-gid₂-da

o iii 2323

ŋeša-RI?-a mar-gid₂-da

o iii 2424

ŋešx-x mar-gid₂-da

o iii 2525

ŋeš?[... mar]-gid₂-da?

o iii 2626

ŋeš?[x-x] x [...]

o iii 2727

ŋešx-x mar-gid₂-da

o iii 2828

ŋešsaŋ-kul mar-gid₂-da

o iii 2929

ŋešumbin mar-gid₂-da

o iii 3030

ŋešgag umbin mar-gid₂-da

o iii 3131

ŋešza-ra mar-gid₂-da

o iii 3232

ŋešgag za-ra mar-gid₂-da

o iii 3333

ŋeššu₂-dul₄ mar-gid₂-da

o iii 3434

ŋešgag šu₂-dul₄ mar-gid₂-da

o iii 3535

ŋešti? mar-gid₂-da

o iii 3636

ŋešgag ti mar-[gid₂-da]

o iii 3737

ŋešDUB mar?-<gid₂?>-da?

o iii 3838

ŋešmud(ḪU.[ḪI]) mar-gid₂-da

o iii 3939

ŋešmar-gid₂-da šu du₇-a

o iii 4040

ŋeš?gana₂-ur₃

o iii 4141

ŋešzu₂ gana₂-ur₃

o iii 4242

ŋešsaŋ-kul gana₂-ur₃

o iii 4343

ŋešza-ra gana₂-ur₃

o iii 4444

ŋešgag za-ra gana₂-ur₃

o iii 4545

ŋeššu₂-dul₄ gana₂-ur₃

o iii 4646

ŋešŋiri₃!-gub gana₂-ur₃

o iii 4747

ŋešgana₂-ur₃ NE du₃-a

o iii 4848

ŋešgana₂-ur₃ šu du₇-a

o iii 4949

ŋešgigir(LAGAB×BAD)

o iii 5050

ŋeše₂ gigir

o iii 5151

ŋešgaba gigir

o iii 5252

ŋešgaba-gal gigir

o iii 5353

ŋešsaḫar-gi gigir

o iii 5454

ŋešŋiri₃-gub-ba gigir

o iii 5555

ŋeškun gigir

o iii 5656

ŋešumbin gigir

o iii 5757

ŋešgag umbin gigir

o iii 5858

ŋeškar₂ gigir

o iii 5959

ŋešLAGAB×KUL gigir

o iii 6060

ŋešsu-din gigir

o iii 6161

ŋešx-x gigir

o iii 6262

ŋeš?x-x [gigir?]

Column iv
o iv 1o iv 1

ŋešsaŋ-kul!(BAL) gigir

o iv 22

ŋešx gigir

o iv 33

ŋešKA-x gigir

o iv 44

ŋešx-x gigir

o iv 55

ŋešx x-a gigir

o iv 66

ŋeššu₂-dul₄ gigir

o iv 77

ŋešgag šu₂-dul₄ gigir

o iv 88

ŋešgigir ḪUB?-ba

o iv 99

ŋešgigir x-tum?

o iv 1010

ŋešgigir šu du₇-a

o iv 1111

ŋešx

o iv 1212

ŋešx

o iv 1313

ŋeš[x?]-x-x

o iv 1414

ŋešnir-du₃?

o iv 1515

ŋešzi-x

o iv 1616

ŋešu₃-šub?

o iv 1717

ŋeštug₂-x

o iv 1818

ŋešbar-x

o iv 1919

ŋešil₂?-[il₂]

o iv 2020

ŋešx-x-[x]

o iv 2121

ŋešx-x-[x]

o iv 2222

ŋeš[...]

o iv 2323

ŋešx-x-x

o iv 2424

ŋešga-rig₂

o iv 2525

ŋešga-rig₂ saŋ

o iv 2626

ŋešga-rig₂ siki

o iv 2727

ŋeškirid(EZEN)

o iv 2828

ŋešx-x

o iv 2929

[ŋeš]balak

o iv 3030

[ŋeš]e₂ balak

o iv 3131

[ŋeš]saŋ balak

o iv 3232

[ŋeš]ig

o iv 3333

ŋešsuku₅ ig

o iv 3434

ŋešza-ra x? ig

o iv 3535

ŋešba?-ša₃ ig

o iv 3636

ŋešsaŋ-gul ig

o iv 3737

ŋešx gid₂-da ig

o iv 3838

ŋeškul? ig

o iv 3939

ŋešbar-da₃ ig

o iv 4040

ŋešig bar-da₃

o iv 4141

ŋešig sakar?-ra

o iv 4242

ŋešig a-zu!(SU)

o iv 4343

ŋešig i₃

o iv 4444

ŋešig i₃ šeš₂

o iv 4545

ŋešig pa?-paḫ

o iv 4646

ŋešig mi-ri₂-za

o iv 4747

ŋešig u₃-ma

o iv 4848

ŋešig x

o iv 4949

ŋešig maš-tab-ba

o iv 5050

ŋešig šu du₇-a

o iv 5151

ŋešgan-[nu]-um

o iv 5252

ŋeška₂-na

o iv 5353

ŋešmi-ri₂-za

o iv 5454

ŋešdim?

o iv 5555

ŋešKAL?

o iv 5656

ŋešŠE.KIN

o iv 5757

ŋešPA

o iv 5858

ŋešillar

o iv 5959

ŋešillar šub?

o iv 6060

ŋešillar e₂?-ba

o iv 6161

[ŋeš]x-ba-x

o iv 6262

[...]-x-a

Column v
o v 1o v 1

ŋešx-[...]

o v 22

ŋešdub-dim₂

o v 33

ŋešsumun-gi

o v 44

ŋešninda₂ gur!(SI)

o v 55

ŋešx-x EZEN×BAD-x-x

o v 66

ŋešba-an-ri₂-ga

o v 77

ŋešba-an-da?

o v 88

ŋešba-an ia₂ sila₃

o v 99

ŋešniŋ₂ diš sila₃

o v 1010

ŋešniŋ₂ min sila₃

o v 1111

ŋešniŋ₂ šušana sila₃

o v 1212

ŋešniŋ₂ [sa₉] sila₃

o v 1313

ŋešniŋ₂ šanabi sila₃

o v 1414

ŋešniŋ₂ u giŋ₄

o v 1515

ŋešniŋ₂ ia₂ giŋ₄

o v 1616

ŋešniŋ₂ eš₅ giŋ₄

o v 1717

ŋešniŋ₂ min giŋ₄

o v 1818

ŋešniŋ₂ diš giŋ₄

o v 1919

ŋeššu

o v 2020

ŋešepir₂(BI)

o v 2121

ŋešx-x

o v 2222

ŋešx-[...]

o v 2323

[...]

o v 2424

ŋešal?-gi?

o v 2525

ŋešx-bi

o v 2626

ŋešx

o v 2727

ŋešnaŋa₃(GUM׊E)

o v 2828

ŋeš-gan-na

o v 2929

ŋeš[x?]-x

o v 3030

ŋešx-x-x

o v 3131

ŋešx-na?

o v 3232

ŋešDA-x?

o v 3333

ŋešx-x

o v 3434

ŋešx-x-x

o v 3535

ŋešx-x

o v 3636

ŋešx-x x

o v 3737

ŋešx-na?

o v 3838

ŋešx-x-x

o v 3939

ŋešKA? x-x

o v 4040

ŋešLAGAB?×X? x

o v 4141

ŋešA.LAGAB?×[A?]

o v 4242

ŋešA.LAGAB×A x

o v 4343

ŋešx?-x

o v 4444

ŋešma₂

o v 4545

ŋešma₂-kar

o v 4646

ŋešu₅ ma₂

o v 4747

ŋeša x-[x] ma₂

o v 4848

ŋešx-x ma₂

o v 4949

ŋeš-dal? ma₂

o v 5050

ŋešx-x ma₂

o v 5151

ŋešgi-muš ma₂

o v 5252

ŋešgi-sal? ma₂

o v 5353

ŋešanše ma₂

o v 5454

ŋešma₂ NI-a

o v 5555

ŋešdim ma₂

o v 5656

ŋeše₂ ma₂

o v 5757

ŋešsi ma₂

o v 5858

ŋešma₂ tur

o v 5959

ŋešma₂ gu-la

o v 6060

ŋešma₂ lu-tab-rum

o v 6161

ŋešma₂ e-tab-ba x-na

o v 6262

ŋešma₂ šu du₇!-a

o v 6363

ŋešma₂ uri?

Column vi
o vi 1o vi 1

[...]

o vi 22

ŋešI?.[X?]

o vi 33

ŋeš[tukul]

o vi 44

ŋeštukul ur₂-[ra]

o vi 55

ŋeštukul diŋir-[ra]

o vi 66

ŋešsig-[ga?]

o vi 77

ŋešdur₂? sig-x-[x]

o vi 88

ŋeš[x]

o vi 99

ŋeš[x]

o vi 1010

ŋeš[x]

o vi 1111

ŋešx-[x]

o vi 1212

ŋeš[x]

o vi 1313

ŋešx

o vi 1414

ŋešpana

o vi 1515

ŋeše₂-pana

o vi 1616

ŋešgag-si-sa₂

o vi 1717

ŋešpana gaba

o vi 1818

ŋešpana x-x ig-ga

o vi 1919

ŋešpana [gub?]-ba? ŋeš-ḫi

o vi 2020

ŋešpana x?-a

o vi 2121

ŋeš?[pana ...]-x tab-ba

o vi 2222

[ŋeš]pana x-[...]

o vi 2323

ŋešpana x x x-da?

o vi 2424

ŋeš-ḫur-ra nagar

o vi 2525

ŋešbanšur?

o vi 2626

ŋešbanšur? x-x

o vi 2727

ŋešbanšur? ŋeš-ḫur

o vi 2828

ŋešx x x [x]

o vi 2929

[...]

o vi 3030

[...]-x?

o vi 3131

ŋešx-x

o vi 3232

ŋešmar

o vi 3333

ŋešmar x

o vi 3434

ŋešgag mar x

o vi 3535

ŋešmar x x

o vi 3636

ŋešmar šu?

o vi 3737

ŋešx-x-ni?

o vi 3838

ŋešx-x-ni?

o vi 3939

ŋešal

o vi 4040

ŋešal TAG-a

o vi 4141

ŋešx-x-da

o vi 4242

ŋešx-x-x

o vi 4343

ŋešLAGAB x? x

o vi 4444

ŋešx-x

o vi 4545

ŋešx-x

o vi 4646

ŋeššu-kal

o vi 4747

ŋešbanšur? dilim₂

o vi 4848

ŋešdilim₂

o vi 4949

ŋešdilim₂ gal

o vi 5050

ŋešdilim₂ tur!

o vi 5151

ŋešab-du₇

o vi 5252

ŋeška-ta-pu-um

o vi 5353

ŋešne-ki-pu-um

o vi 5454

ŋešbil₂?-ga

o vi 5555

ŋeš-la₂

o vi 5656

ŋešKIB-la₂

o vi 5757

ŋeškiŋ₂-BAD?

o vi 5858

ŋešgu₂-bar-ra simug?

o vi 5959

ŋešbisaŋ

o vi 6060

ŋešbisaŋ na-aḫ-ba-tum

o vi 6161

ŋešbisaŋ ne-ki-pu-um

o vi 6262

ŋešḫar-mušen-na

o vi 6363

ŋešgu₂? ḫar-mušen-na

Column vii
o viio vii  (beginning line missing)
o vii 1'1'

ŋeša?-[...]

o vii 2'2'

ŋešx

o vii 3'3'

ŋešx

o vii 4'4'

ŋešig x-ne?

o vii 5'5'

ŋešLIŠ KID? NE?

o vii 6'6'

ŋeštug₂?-gur₁₀?

o vii 7'7'

ŋešpil?-ka-tum

o vii 8'8'

ŋeššu₂-a

o vii 9'9'

ŋeššu₂-a du₁₀!-us₂-sa!

o vii 10'10'

ŋeššu₂-a tibira(DUB.NAGAR)

o vii 11'11'

ŋeššu₂-a suḫ₃-[saḫ₄]

o vii 12'12'

ŋeš[...]

o vii 13'13'

ŋešx-[x?] x-[x?]

o vii 14'14'

ŋešx-[x?] x-x

o vii 15'15'

ŋeš[...] x-x

o vii 16'16'

[ŋeš][...] BU?-x

o vii 17'17'

[ŋeš][...]

o vii 18'18'

ŋešx-a

o vii 19'19'

ŋešx-[x?]-x

o vii 20'20'

ŋešše?-[...]

o vii 21'21'

ŋešše-[...]

o vii 22'22'

ŋešx-[...]

o vii 23'23'

ŋešx-ŋar?-ra

o vii 24'24'

ŋešx-sur-ra

o vii 25'25'

ŋešx-zi?

o vii 26'26'

ŋeše₂? x-x

o vii 27'27'

ŋeš(ḪI×AŠ₂).(ḪI×AŠ₂)

o vii 28'28'

ŋešsukud? x RU?

o vii 29'29'

ŋešx-za-ab

o vii 30'30'

ŋešx-za-ab MI

o vii 31'31'

ŋešx-za-ab x-x

o vii 32'32'

ŋešx-za-ab ḪI LUM?-x

o vii 33'33'

ŋešaga? ḪI-LUM

o vii 34'34'

ŋešgal?-ḪI-LUM-E₂?-LAM

o vii 35'35'

ŋešgal?-ḪI-LUM-x-ḪI

o vii 36'36'

ŋešx-x-x-kurun?

o vii 37'37'

ŋeš<<x>>-gu-za

o vii 38'38'

ŋešgu-za gid₂-da

o vii 39'39'

ŋešgu-za gid₂-da limmu kuš?

o vii 40'40'

ŋešgu-za gid₂-da ia₂ [kuš?]

o vii 41'41'

ŋešgu-za gid₂-da aš₃ kuš?

o vii 42'42'

ŋešgu-za gid₂-da imin kuš?

o vii 43'43'

ŋešgu-za gid₂-da ussu kuš?

o vii 44'44'

ŋešgu-za gid₂-da ilimmu kuš?

o vii 45'45'

ŋešgu-za gid₂-da u kuš?

o vii 46'46'

ŋešgu-za zag-be₂ us₂

o vii 47'47'

ŋešgu-za x x-ti

o vii 48'48'

ŋešgu-za munus

o vii 49'49'

ŋešgu-za saŋ munus

o vii 50'50'

ŋešgu-za nita₂

o vii 51'51'

ŋešgu-za saŋ nita₂

o vii 52'52'

ŋešgu-za ma₂-gan-na

o vii 53'53'

ŋešgu-za ma-laḫ₄

o vii 54'54'

ŋešgu-za muš-laḫ₆(DU)?

o vii 55'55'

ŋešgu-za ŋešx

o vii 56'56'

ŋešgu-za x-GAM-gun₃?

o vii 57'57'

ŋešumbin? gu-za

Reverse
Column i
r i 1r i 1

ŋešgu-za [...]

r i 22

ŋešx-[...]

r i 33

ŋeš-nud

r i 44

ŋešLIŠ nud

r i 55

ŋešsaŋ nud

r i 66

ŋešza-ra nud

r i 77

ŋešsaŋ-ki nud

r i 88

ŋešegir nud

r i 99

ŋeš-dal nud

r i 1010

ŋešLAGAB nud

r i 1111

ŋeš-nud umbin

r i 1212

ŋeš-nud umbin gud

r i 1313

ŋeš-nud umbin UD-x

r i 1414

ŋeš-nud umbin sal-la

r i 1515

ŋeš-nud šu si-sa₂

r i 1616

ŋeš-nud šu du₇-a

r i 1717

gi-šul-ḫi

r i 1818

gi diš kuš₃ nindan

r i 1919

gigašam(NUN.ME.TAG)

r i 2020

gi TUR-TUR

r i 2121

gi-zi

r i 2222

gi-izi-la₂

r i 2323

gien₃-bar

r i 2424

gien₃-bar dug₃-ga

r i 2525

gien₃-bar LAL₂.SAR

r i 2626

giu₂ZI&ZI.[LAGAB]

r i 2727

gix

r i 2828

gix

r i 2929

gibisaŋ

r i 3030

gibisaŋ ninda

r i 3131

gibisaŋ šu

r i 3232

gibisaŋ gid₂-da

r i 3333

gibisaŋ x-[x?]

r i 3434

gibisaŋ u₂?x-[x?]

r i 3535

gibisaŋ u₂?x-[x?]

r i 3636

ginu-us-ḫu?-[um]

r i 3737

ginu?-us-ḫu-um x-[x?]

r i 3838

gi-gur gub-ba

r i 3939

gi-gur niŋin?

r i 4040

gi-gur zid-da

r i 4141

gi-gur

r i 4242

gi-gur-da

r i 4343

gi-gur diš? še

r i 4444

gi-gur ab?-ba

r i 4545

gi-gur a šum₂-ma

r i 4646

gi-gur še bal!(NUMUN)

r i 4747

gi-gur sal-la

r i 4848

gi-gur sal-la gu-la

r i 4949

gi-gur sal-la tur

r i 5050

gi-gur sal-la tab!-ba

r i 5151

gi-gur sal-la [...]

(rest of column missing)
Column ii
r ii 1r ii 1

gina-sa₂-ab ninda

r ii 22

gina-sa₂-ab šu

r ii 33

gina-<sa₂>-ab niŋ₂-ar₃-ra

r ii 44

gika-sur

r ii 55

gigakkul(U.DIM׊E?)

r ii 66

gigakkul a-ab-ba

r ii 77

gigakkul diš kaš

r ii 88

gi-lum

r ii 99

giŋeš-TU

r ii 1010

giIM

r ii 1111

gibuniŋₓ(A.LAGAB×A)

r ii 1212

gibuniŋₓ(A.LAGAB×A) zu₂-lam

r ii 1313

gibuniŋₓ(A.LAGAB×A) LAL₂.SAR

r ii 1414

giba-an!-du₈-du₈

r ii 1515

giba-an-du₈

r ii 1616

giḫal

r ii 1717

giḫal-zi-ig

r ii 1818

gix

r ii 1919

gidilim₂-ban?

r ii 2020

gikid titab₂(LU₃.PAP.PAP)

r ii 2121

gikid zag-ga

r ii 2222

gikid da-da

r ii 2323

gikid

r ii 2424

gikid zid₂? munu₄

r ii 2525

gikid x-x-na

r ii 2626

gikid x x zag-ga

r ii 2727

gikid x-x-x

r ii 2828

gikid si? ma₂?

r ii 2929

gikid šu? ma--šum

r ii 3030

gikid x-x

r ii 3131

gi al-dar-ra

r ii 3232

ginaŋa₃

r ii 3333

gigur₂ kid

r ii 3434

gix-x?-za

r ii 3535

gikid-maḫ

r ii 3636

gikid-maḫ ŋešma₂

r ii 3737

duglaḫtan(NUNUZ.AB₂×LA?)

r ii 3838

duglaḫtan gid₂-da

r ii 3939

dug niŋ₂-na

r ii 4040

dugNUNUZ

r ii 4141

dug šembi?-zid?

r ii 4242

dugniŋ₂-GAM?

r ii 4343

dugniŋ₂-GAM-da

r ii 4444

dugniŋ₂-GAM kur?-ra

r ii 4545

dugte?-ša?-x

r ii 4646

dug banmin?

r ii 4747

dug ia₂ sila₃

r ii 4848

dug še bal₂(BUR₂)!

r ii 4949

dugdar!(MUŠ₃g-)re

r ii 5050

dugsig-a

r ii 5151

dugsig-a [x?]-x?

r ii 5252

dug[...]

(1 line missing)
Column iii
r iii 1r iii 1

dug niŋ₂-luḫ-ḫa

r iii 22

dugniŋ₂-gal šu du₇-a

r iii 33

dugsila₃ bur-zi

r iii 44

dugsila₃ sal-la

r iii 55

dugsila₃ a-bala!(BUR₂)

r iii 66

dugsila₃ ba-an-du₈

r iii 77

dugsila₃ gal

r iii 88

dugsila₃ dar!-dar!

r iii 99

dugam-ma!-am

r iii 1010

duglum-zi

r iii 1111

dugsab(PA.IB)

r iii 1212

dugsumun₂

r iii 1313

dugsumun₂ gal

r iii 1414

dugsumun₂ gud

r iii 1515

dugsumun₂ banšur?-ra

r iii 1616

dugx

r iii 1717

duggur kur-ra

r iii 1818

dugla₂? gub-ba

r iii 1919

dug še-ŋeš-i₃

r iii 2020

dugimin?-kam

r iii 2121

dugigi?-sa

r iii 2222

dugzi-ri-um!

r iii 2323

dugutul₂

r iii 2424

dugdal

r iii 2525

dugdal gal

r iii 2626

dugḫal

r iii 2727

dugAN

r iii 2828

dugSAL-AN

r iii 2929

dug lal

r iii 3030

dugḫa-us₂-sa!(U₂)

r iii 3131

dugmu--te-ni-um

r iii 3232

dugḫa-az-bu-um

r iii 3333

dugzi-da-ru-um

r iii 3434

dugla-ak?-bu-um

r iii 3535

dugniŋ₂--bar

r iii 3636

dugx

r iii 3737

duggir₉

r iii 3838

dugLAGAB×A

r iii 3939

dugzi-ḫu-um

r iii 4040

dugzi-ḫu-um x-x;i?

r iii 4141

amar!(AMAR׊E) anzu₂(AN.IM.MI)mušen

r iii 4242

ga-nu₁₁mušen

r iii 4343

dḫa-ia₃-<<x>>mušen

r iii 4444

šu?-KINmušen

r iii 4545

URU-xmušen

r iii 4646

x-ḫab₂mušen

r iii 4747

uz x-xmušen

r iii 4848

ŋešnu₂mušen

r iii 4949

gidim šu bur₂-ramušen

r iii 5050

ti-xmušen

r iii 5151

x-xmušen

r iii 5252

[...]mušen

(1 line missing)
Column iv
r iv 11

u₅-dar!mušen

r iv 22

u₅-ku-ku<mušen>

r iv 33

u₅-az?mušen

r iv 44

u₅-niŋ₂-xmušen

r iv 55

u₅ galmušen

r iv 66

ummušen

r iv 77

dar!mušen

r iv 88

dar! lugalmušen

r iv 99

dar! me-luḫ-ḫamušen

r iv 1010

dar! ḫur-saŋ-ŋa₂mušen

r iv 1111

e-sigmušen

r iv 1212

e-zimušen

r iv 1313

u-uz-dar!mušen

r iv 1414

tum₁₂mušen

r iv 1515

tum₁₂-gar-garmušen

r iv 1616

bibra<mušen>

r iv 1717

sesmušen

r iv 1818

ses!-gurgur₄mušen

r iv 1919

LAGABmušen

r iv 2020

ti₈mušen

r iv 2121

UDU-BU-DAmušen

r iv 2222

adabmušen

r iv 2323

ki-kar₂mušen

r iv 2424

ši-i-ši-imušen

r iv 2525

x-xmušen

r iv 2626

URU×X.URU×Xmušen

r iv 2727

ši-ig-ši-igmušen

r iv 2828

ŋar-ŋarmušen

r iv 2929

ŋar-ŋar nita₂mušen

r iv 3030

mušen-iri-ḫulmušen

r iv 3131

uga!(U₂!.NAGA)amušen

r iv 3232

uga!(U₂!.NAGA)a babbarmušen

r iv 3333

uga!(U₂!.NAGA)a giggimušen

r iv 3434

saŋ-kalmušen

r iv 3535

ḪALmušen

r iv 3636

x nunuz<mušen>

r iv 3737

x-[x]-NUNUZ-NUNUZmušen

r iv 3838

[...]mušen

r iv 3939

x-x-xmušen

r iv 4040

x-x-xmušen

r iv 4141

x-x gu?-lamušen

r iv 4242

x-xmušen

r iv 4343

x-xmušen

r iv 4444

simmušen

r iv 4545

buru₅? xmušen

r iv 4646

buru₅ a-xmušen

r iv 4747

buru₅ NAGAmušen

r iv 4848

buru₅-gi?-zi?mušen

r iv 4949

buru₅ x-x-xmušen

r iv 5050

buru₅-ḫurmušen

r iv 5151

x-x-[x?]mušen

r iv 5252

[...]-x?mušen

Column v
r v 1r v 1

ti-gi-lamušen

r v 22

da-nu-ummušen

r v 33

mu!(KUL-)ši?-ru-ummušen

r v 44

šag₄-barmušen

r v 55

šag₄-bar tug₂-si-ig turmušen

r v 66

zag-gana₂mušen

r v 77

dnin-ka₅mušen

r v 88

zag!-an-namušen

r v 99

ŋiri₃ an-namušen

r v 1010

sipad!(PA.LAGAB)

r v 1111

su-dinmušen

r v 1212

su-din arkab!(GAR.GAR)mušen

r v 1313

GI%GI-iminmušen

r v 1414

al-DUmušen

r v 1515

i-gi-ramušen

r v 1616

amar sigmušen

r v 1717

ERENmušen

r v 1818

gud-du₇mušen

r v 1919

ki-ibmušen

r v 2020

igi-ŋeštin-namušen

r v 2121

a-ša₃mušen

r v 2222

šu-numušen

r v 2323

gur-in-nu-damušen

r v 2424

kar-kidmušen

r v 2525

šu-ur₂-ramušen

r v 2626

al-dar!-ramušen

r v 2727

nu-til

Column vi
(colophon)
r vi 11

dnisaba1

r vi 22

dḫa-ia₃

r vi 33

dŋeštin-an-na

r vi 44

u₃ ir₁₁-ra-i-mi-ti dub-sar

r vi 55

dumu nu-rum-li-zi

r vi 66

in-sar

(rest of column blank)

1colophon written in larger script using older sign forms; written across mid-part of columns 5-7