BM 015780a [OB Ura]

Prism
Column i
a i 1a i 1

tug₂

a i 22

[...]-x

a i 33

[...]-x

a i 44

[tug₂niŋ₂?]-lam₂?

a i 55

[...]-x

a i 66

[...]

a i 77

[...]

a i 88

[...]

a i 99

[tug₂ guz?]-za? x-[x?]

a i 1010

[tug₂ guz?]-za? x-[x?]

a i 1111

[tug₂x]-x

a i 1212

[tug₂x]-x

a i 1313

[tug₂x?]-x x-a?

a i 1414

[...]

a i 1515

[...]

a i 1616

[tug₂]x-x-x

a i 1717

[tug₂]x-x-x

a i 1818

[tug₂]x-x-[x]

a i 1919

[tug₂]x-x-x

a i 2020

[tug₂]x-x-x

a i 2121

[tug₂]BAD?

a i 2222

[tug₂x?]-x maḫ?

a i 2323

[tug₂]x

a i 2424

[tug₂x?]-x ?

a i 2525

[tug₂x?]-x ?

a i 2626

[...]-x

(rest of column missing)
Column ii
a ii 1a ii 1

tug₂bar-si [...]

a ii 22

tug₂bar-si šu du₈-a

a ii 33

tug₂bar-si gal?

a ii 44

tug₂bar-si x-x

a ii 55

tug₂bar-si gid₂-da?

a ii 66

tug₂bar-si x-x

a ii 77

[tug₂]bar-si LAGAB×BAD

a ii 88

[tug₂]bar-si BAD

a ii 99

[tug₂]bar-si saŋ-šusaŋšu?

a ii 1010

tug₂bar-si x x x

a ii 1111

tug₂saŋšu

a ii 1212

tug₂saŋšu babbar?

a ii 1313

tug₂saŋšu giggi?

a ii 1414

tug₂saŋšu [...]

a ii 1515

tug₂saŋšu [...]

a ii 1616

[...]

a ii 1717

[...]

a ii 1818

tug₂[...]

a ii 1919

tug₂x x x

a ii 2020

tug₂x [...]

a ii 2121

tug₂x [...]

a ii 2222

tug₂x [...]

a ii 2323

tug₂x [...]

a ii 2424

tug₂x [...]

a ii 2525

tug₂x [...]

a ii 2626

tug₂x [...]

a ii 2727

[tug₂]x [...]

a ii 2828

[tug₂]x [...]

(rest of column missing)
Column i
b i 1b i 1

tug₂zulumḫi₃ [x]-ra?

b i 22

tug₂zulumḫi₃ gid₂-da?

b i 33

tug₂PA?-DU?

b i 44

tug₂x-a

b i 55

tug₂x bur₂-ra?

b i 66

tug₂x-a

b i 77

tug₂x-x-x

b i 88

tug₂šutur?

b i 99

tug₂x-x-x

b i 1010

tug₂ša?-x

b i 1111

tug₂bur₂-bur₂

b i 1212

tug₂x-x

b i 1313

tug₂šag₄-[ga]-du₃?

b i 1414

tug₂[...] ?

b i 1515

tug₂šag₄-ga?-du₃ gada?

b i 1616

tug₂šag₄-ga-du₃ x-x

b i 1717

gada

b i 1818

gada-maḫ

b i 1919

gada gid₂-da!

b i 2020

gada daŋal-la?

b i 2121

gada saŋ?

b i 2222

gada a-dub

b i 2323

gada an-dul₃

b i 2424

gada šu raḫ₂?

b i 2525

gada šag₄-ga-du₃ gid₂-da

b i 2626

gada niŋ₂-bala

b i 2727

siki

b i 2828

[siki] a?

b i 2929

[siki] x? bir?-re

b i 3030

[siki x?] bir?-re

b i 3131

[siki] gud?

b i 3232

[siki] BAD

b i 3333

[siki] kal?-kal

b i 3434

[siki] x kar? du?

b i 3535

[siki] x? x

b i 3636

[siki] ŠID?

b i 3737

[...] x

b i 3838

[...] x

b i 3939

[...] x?

b i 4040

[...] x?

(rest of column missing)
Column ii
b ii 1b ii 1

siki mug ḫul?

b ii 22

siki uzud

b ii 33

siki tug₂x-x

b ii 44

siki tug₂niŋ₂-lam₂?

b ii 55

siki tug₂x

b ii 66

siki gul-la₂

b ii 77

siki bar gul-la₂

b ii 88

siki kur

b ii 99

siki tug₂ lugal

b ii 1010

siki us₂

b ii 1111

siki šag₄ in-nu₂

b ii 1212

siki šag₄ in-UZ₃?

b ii 1313

siki igi saŋ-ŋa₂

b ii 1414

siki nu-igi-saŋ-ŋa₂

b ii 1515

siki babbar

b ii 1616

siki giggi

b ii 1717

siki mug

b ii 1818

siki sag₁₀

b ii 1919

siki x-kar₂

b ii 2020

siki niŋ₂-bur₂

b ii 2121

na₄nir₂ bar gun₃

b ii 2222

na₄nir₂ šaḫ

b ii 2323

na₄nir₂ babbar₂-dili

b ii 2424

na₄nir₂ x gag? la?

b ii 2525

na₄nir₂ u₆

b ii 2626

na₄nir₂ igi en-na

b ii 2727

na₄nir₂ a-x-lum?

b ii 2828

na₄nir₂ a-la-lum

b ii 2929

na₄nir₂ IGI?.X

b ii 3030

na₄nir₂ gid₂-da

b ii 3131

na₄lagab x nir₂

b ii 3232

na₄ellaŋ₂ nir₂

b ii 3333

na₄kišib nir₂

b ii 3434

na₄aškud₂ nir₂1

b ii 3535

na₄DU nir₂

b ii 3636

na₄x-x nir₂

b ii 3737

na₄gi-rim nir₂

b ii 3838

na₄gug

b ii 3939

na₄gug zi

b ii 4040

na₄gug me-luḫ-ḫa

b ii 4141

na₄<gug> gid₂-da

b ii 4242

na₄lagab gug

b ii 4343

na₄ellaŋ₂ gug

b ii 4444

na₄kišib gug

b ii 4545

na₄?x gug

(rest of column missing)
Column i
c i 11

na₄za-gin₃ lu-ub₂sar

c i 22

na₄za-gin₃ KA ŋešŋeštin

c i 33

na₄za-gin₃ gid₂-da

c i 44

na₄ad za-gin₃

c i 55

na₄ad-tab za-gin₃

c i 66

na₄gu₂-bar za-gin₃

c i 77

na₄lagab za-gin₃

c i 88

na₄ellaŋ₂ za-gin₃

c i 99

na₄kišib za-gin₃

c i 1010

na₄(...)

(rest of column blank)
Column ii
c iic ii  (blank)
b.e.b.e.  (missing)
t.e.t.e. blank or broken

1MUŠ₃ resembles SUR