CT 51, 168 (CT 51, pl. 58-60) [Šarru]

Obverse
Column i
(beginning column missing)
o i 1'o 1'

[...]

[...]-x

o i 2'2'

[...]

[...]-x

o i 3'3'

[...]

[...]-x-tu


o i 4'4'

[...]

[x]-x-lu

o i 5'5'

[...]

MIN.MIN<(x-x-lu)>

o i 6'6'

[...]

MIN.MIN<(x-x-lu)>

o i 7'7'

[...]

MIN.MIN<(x-x-lu)>

o i 8'8'

[...]

MIN.MIN<(x-x-lu)>

o i 9'9'

[...]

MIN.MIN<(x-x-lu)>


o i 10'10'

nir-ŋal₂

mu-ta-al-lu

noble

o i 11'11'

nam-nir-ŋal₂

mu-ta-lu-tu

nobility, superiority


o i 12'12'

maḫ-di

tiz-qa-ru1

exalted

o i 13'13'

gal-di

MIN.MIN<(tiz-qa-ru)>

exalted

o i 14'14'

ugu zi-zi

MIN.MIN<(tiz-qa-ru)>

rising above? = exalted

o i 15'15'

u₃-zi-zi

MIN.MIN<(tiz-qa-ru)>

when (...) rises = exalted


o i 16'16'

ud-da ŋal₂

un-ni-nu

to have/be (...) = supplication


o i 17'17'

peš gal

ma-am-lu

fierce

o i 18'18'

e₃ ŋal₂

MIN.MIN<(ma-am-lu)>

possessing an ecstatic state? = fierce

o i 19'19'

e₁₁ ŋal₂

x-ru-u₂

possessing an ecstatic state? = (...)

o i 20'20'

ni₂-tuku

MIN.MIN<(x-ru-u₂)>

pious, reverent = (...)


o i 21'21'

[x] x ŋal₂

mu-ta--du

(...) = attentive, submissive

o i 22'22'

[...] ŋal₂

MIN.MIN<(mu-ta--du)>

(...) = attentive, submissive

o i 23'23'

[...] ŋal₂?

mu-šib-ru-u₂

o i 24'24'

[...]

i-da ša₂-qa-lu

(...) = ... to weigh, suspend, balance with the arm?


o i 25'25'

[...]

[...]-tu

o i 26'26'

[...]

[MIN]-MIN<([...]-tu)>

o i 27'27'

[...]

[MIN]-MIN<([...]-tu)>

o i 28'28'

[...]

[MIN]-MIN<([...]-tu)>

o i 29'29'

[...]

[MIN]-MIN<([...]-tu)>

o i 30'30'

[...]

[MIN]-MIN<([...]-tu)>

o i 31'31'

[...]

[MIN]-MIN<([...]-tu)>

(rest of column missing)
Column ii
o iio ii  (beginning line missing)
o ii 1'1'

[...]

[MIN]-MIN<(...)>

o ii 2'2'

[...]

[MIN]-MIN<(...)>

o ii 3'3'

[...]

[x]-x-tu


o ii 4'4'

[...]

e-ṭu-tu

(...) = darkness

o ii 5'5'

[...]

MIN.MIN<(e-ṭu-tu)>

(...) = darkness

o ii 6'6'

[...]

MIN.MIN<(e-ṭu-tu)>

(...) = darkness

o ii 7'7'

[...] x

MIN.MIN<(e-ṭu-tu)>

(...) = darkness


o ii 8'8'

ki-na-du₃-du₃

u₂-te-qu-u₂

(...) = to await


o ii 9'9'

ku₁₀-ku₁₀

e-ṭu-tu

darkness

o ii 10'10'

ku₁₀-ku₁₀

ek-le-tu

darkness


o ii 11'11'

ku₁₀-ku₁₀ zalag-še₃ ŋar-ra

MIN<(ek-le-tu)> ana nu-ri GARnu

to turn darkness into light

o ii 12'12'

ku₁₀-ku₁₀ zalag-še₃ du₃-a

MIN<(ek-le-tu)> ana nu-ri

to (turn) darkness into light

o ii 13'13'

ku₁₀-ku₁₀ an-bar₇-še₃ du₃-a

MIN<(ek-le-tu)> ana mu-uṣ-la-li GARnu

to turn darkness into high noon


o ii 14'14'

bar-ra

ḫi-du-tu

open? = joy

o ii 15'15'

in-ga-bar-ra

na-ḫa-šu

it is also open? = to be luxuriant, prosper


o ii 16'16'

ḫi-li

KIB-šu-ru

beauty, allure = (...)

o ii 17'17'

ḫi-li

ri-ša₂-tu

beauty, allure = joy

o ii 18'18'

ḫi-li

šu-mu-ḫu

beauty, allure = to make flourish

o ii 19'19'

ḫi-li

ša₂-ma-ḫu

beauty, allure = to grow, flourish

o ii 20'20'

ul ḫi-li

ri-ša₂-tu

rejoicing and beauty = joy

o ii 21'21'

ul šu dug₄-ga

MIN.MIN<(ri-ša₂-tu)>

to stimulate joy = rejoicing

o ii 22'22'

a-si-laasila₅

A-LA₂

MIN.MIN<(ri-ša₂-tu)>

joy

o ii 23'23'

asila₅

ri-šu

rejoicing

o ii 24'24'

asila₅

ri--tu

rejoicing

o ii 25'25'

asila₅ dirig

MIN.MIN<(ri--tu)>

excessive joy = rejoicing


o ii 26'26'

sug₄

ri-šu

rejoicing

o ii 27'27'

sug₄ dug₄-ga

ri-ša₂-tu

to rejoice = joy


o ii 28'28'

sa-asag₉

dam-qu

good

o ii 29'29'

nam-sag₉

du-mu-qu

goodness


o ii 30'30'

ka sag₉

da-me-qu

good mouth = one who does good

o ii 31'31'

ka sag₉

pu-u₂ MIN<(da-me-qu)>

good mouth


o ii 32'32'

sasa₇

ba-nu-u₂

good = good, beautiful

o ii 33'33'

zusu₄

MIN.MIN<(ba-nu-u₂)>

red = good, beautiful

o ii 34'34'

šu tag-ga

te-qi-tu

to touch, decorate = painted overlay

o ii 35'35'

ugu-nu

MIN.MIN<(te-qi-tu)>

decoration, encrustation = painted overlay


o ii 36'36'

du₃

ba-nu-u₂

to build

o ii 37'37'

du₃

e-pe-šu

to do

o ii 38'38'

du₃

ša₂-la-mu

to build = to be healthy, complete

o ii 39'39'

gag

si-ka-tu

peg, nail

o ii 40'40'

du₃

ma-ḫa-ṣu2

to weave

o ii 41'41'

DU₃

a-ra-ru3


o ii 42'42'

mu₂

ba-nu-u₂

to grow = to create, build

o ii 43'43'

mu₂

e-de-šu

to grow = to be new

o ii 44'44'

mu₂

a-ra-ru4

to grow = (...)


o ii 45'45'

[...] x

ba-nu-u₂

(...) = to build

o ii 46'46'

[...] x

e-pe-šu

(...) = to do, make

o ii 47'47'

[...] x

ma-ṣu-u

(...) = to correspond, be sufficient

o ii 48'48'

[...] x

ma-la

(...) = as much as

o ii 49'49'

[...] x

e-mu-u₂

(...) = to become

o ii 50'50'

[...]

šu-mu-u₂

(...) = to make, turn something into


o ii 51'51'

[...]

ud-du-šu

(...) = to renew

o ii 52'52'

[...]

MIN.MIN<(ud-du-šu)>

(...) = to renew


o ii 53'53'

[...]

x-du

o ii 54'54'

[...]

x MIN<(x-du)>


o ii 55'55'

[...]

x-lu?-tu

o ii 56'56'

[...]

[...]-ṣu?

o ii 57'57'

[...]

[...]-x

(rest of column missing)
Column iii
o iiio iii  (beginning line missing)
o iii 1'1'

[...]

[MIN]-MIN<(...)>

o iii 2'2'

[...]

[MIN]-MIN<(...)>

o iii 3'3'

[...]

[MIN]-MIN<(...)>


o iii 4'4'

DI [...]

[...]-du

o iii 5'5'

DI [...]

[...]-lu


o iii 6'6'

i₃ dug₄-ga

[...]-x ša₂ I₃5

to apply oil? = (...): of oil


o iii 7'7'

lul dug₄-ga

[x]-x-ṣu

to lie = (...)

o iii 8'8'

lul dug-ga

ši-[...]-x-lu

to lie = (...)


o iii 9'9'

kab dug₄-ga

la-ta-ku6

to test

o iii 10'10'

LU₂× MIN<(dug₄-ga)>

ra-qa-x7

o iii 11'11'

EN×KAR₂ MIN<(dug₄-ga)>

ḫa-ba-lu8

(...) = to oppress, wrong

o iii 12'12'

LU₂×AŠ₂ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ga-šu

to capture = to slaughter

o iii 13'13'

gu₃ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ga-šu

to shout = to slaughter

o iii 14'14'

gu₃ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-su-u₂

to shout

o iii 15'15'

gu₃ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ga-šu

to shout = to slaughter

o iii 16'16'

gu₃ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-mu-u₂

to shout = sky?

o iii 17'17'

inimi-nim MIN<(dug₄-ga)>

a-ma-ta qa-bu!(MU-)u₂

to utter a word

o iii 18'18'

i-lu MIN<(dug₄-ga)>

MIN<(a-ma-ta)> MIN<(qa-bu-u₂)>

to sing a song? = to utter a word

o iii 19'19'

i-lu MIN<(dug₄-ga)>

nu-ub-bu-u₂

to wail, lament

o iii 20'20'

i-lu MIN<(dug₄-ga)>

qu-ub-bu-u₂

to wail, lament

o iii 21'21'

šir₃ MIN<(dug₄-ga)>

nu-qu-u₂

to sing = to make a libation

o iii 22'22'

šir₃ MIN<(dug₄-ga)>

ṣa-ra-ḫu

to sing = to cry out, wail

o iii 23'23'

šir₃ MIN<(dug₄-ga)>

za-ma-ru9

to sing

o iii 24'24'

en₃-du₁₂ MIN<(dug₄-ga)>

MIN.MIN<(za-ma-ru)>

to sing

o iii 25'25'

bun₂ IMMIN<(dug₄-ga)>

MIN.MIN<(za-ma-ru)>10

to inflate = to swell?

o iii 26'26'

bun₂ MIN<(dug₄-ga)>

na-pa-ḫu

to ignite

o iii 27'27'

KA׊E ŠEMIN<(dug₄-ga)>

MIN.MIN<(na-pa-ḫu)>

(...) = to ignite

o iii 28'28'

KA׊E MIN<(dug₄-ga)>

la-mu-u₂11

(...) = to encircle, besiege


o iii 29'29'

eme-sig MIN<(dug₄-ga)>

kar-ṣi a-ka-lu

to utter slander

o iii 30'30'

nundum MIN<(dug₄-ga)>

MIN<(kar-ṣi)> MIN<(a-ka-lu)>

to use the tongue = to utter slander

o iii 31'31'

nundum MIN<(dug₄-ga)>

ma-su-u₂12

to use the tongue = (...)

o iii 32'32'

al MIN<(dug₄-ga)>

e-ri-ME-tu13

to wish, strive for = request, need


o iii 33'33'

niŋ₂-kur₂ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-su-u₂

to be hostile = to shout

o iii 34'34'

niŋ₂-kur₂ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ni-ta qa-bu-u₂

to be hostile = to speak with hostility

o iii 35'35'

ŋiri₃ MIN<(dug₄-ga)>

MIN<(ša₂-ni-ta)> MIN<(qa-bu-u₂)>

to use the feet? = to speak with hostility

o iii 36'36'

ŋiri₃ MIN<(dug₄-ga)>

ka-ba-su

to tread

o iii 37'37'

ŋiri₃ MIN<(dug₄-ga)>

mi-su

to crush, trample


o iii 38'38'

-bar MIN<(dug₄-ga)>

pu-ru-su pa-ra-su

to make a legal decision

o iii 39'39'

-bar MIN<(dug₄-ga)>

ka-pa-su

to make a legal decision = (...)

o iii 40'40'

GAM₃!(DALLA) MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ga-šu14

(...) = to slaughter

o iii 41'41'

GAM₃!(DALLA) MIN<(dug₄-ga)>

pu-ru-su pa-ra-su

(...) = to make a legal decision


o iii 42'42'

zag sag₁₁ MIN<(dug₄-ga)>

sa-ka-pu15

to shove, knock over = to push, overthrow

o iii 43'43'

zag sag₁₁ MIN<(dug₄-ga)>

šu-uz-zu-ku16

to shove, knock over = (...)

o iii 44'44'

ki-sur? MIN<(dug₄-ga)>

MIN.MIN<(šu-uz-zu-ku)>

to impose/mark a boundary? = (...)

o iii 45'45'

kab MIN<(dug₄-ga)>

la-ta-ku17

to check

o iii 46'46'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

ma-ḫa-ṣu ša₂ qa-qi₂-ri18

to scatter, disperse = to strike: of the ground

o iii 47'47'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

ka-pa-su19

to scatter, disperse = (...)

o iii 48'48'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

šu-uz-zu-ku

to scatter, disperse = (...)

o iii 49'49'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

sa-ma-du

to scatter, disperse = to grind finely

o iii 50'50'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

uk-ku-šu

to scatter, disperse = to drive away

o iii 51'51'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

nu--šu

to scatter, disperse = to shake

o iii 52'52'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

na-sa-ru

to scatter, disperse = to saw?

o iii 53'53'

sag₂ MIN<(dug₄-ga)>

MIN<(na-sa-ru)> ša₂ SI-x

to scatter, disperse = to saw?: of (...)


o iii 54'54'

ib₂ MIN<(dug₄-ga)>

a-ga-gu

to be angry

o iii 55'55'

ib₂ MIN<(dug₄-ga)>

e-ze-zu

to be angry

o iii 56'56'

bar MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ga-šu20

to go/drive out, remove = to slaughter

o iii 57'57'

aš₂ MIN<(dug₄-ga)>

ša₂-ag-šu21

to curse, insult = slaughtered


o iii 58'58'

si mul MIN<(dug₄-ga)>

ge-e-šu

to gore

o iii 59'59'

si mul MIN<(dug₄-ga)>

MIN<(ge-e-šu)> ša GUD22

to gore = to gore: of a bull

o iii 60'60'

si mul MIN<(dug₄-ga)>

qa-bu-u₂23

to gore = to speak

o iii 61'61'

si mul MIN<(dug₄-ga)>

uk-ku-šu

to gore = to drive away


o iii 62'62'

[...]

ni-qu-u₂ na-qu-u₂

(...) = to pour a libation

o iii 63'63'

[...]

te-me-qu

(...) = type of prayer


o iii 64'64'

[...]

su-lu-u₂

(...) = impudence, deception

o iii 65'65'

[...]

tas-li-ta qa-bu-u

(...) = to insult, speak maliciously

o iii 66'66'

[...]

ša₂-qu-u₂

(...) = to give to drink, irrigate


o iii 67'67'

[...]

ta-ba-ku

(...) = to pour out, lay flat

o iii 68'68'

[...]

x-du-u₂

o iii 69'69'

[...]

[x]-du-u₂


o iii 70'70'

[...]

[...] na-du-u₂

o iii 71'71'

[...]

[...] x MIN<(na-du-u₂)>

o iii 72'72'

[...]

[...]-x

(rest of column missing)
Column iv
(beginning column missing)
o iv 1'o 1'

-daešda

LUGAL

ešda vessel? = king

o iv 2'2'

ešda

be-lu

ešda vessel = lord


o iv 3'3'

MUNUS.ŠE₃

LUGAL

(...) = king

o iv 4'4'

MUNUS.ŠE₃

be-lu

(...) = lord


o iv 5'5'

lugal

MIN<(LUGAL)>

king

o iv 6'6'

lugal

MIN<(be-lu)>

king = lord


o iv 7'7'

gal

MIN<(LUGAL)>

great = king

o iv 8'8'

gal

MIN<(be-lu)>

great = lord


o iv 9'9'

usuus₂

MIN<(LUGAL)>

strength = king

o iv 10'10'

usu

MIN<(be-lu)>

strength = lord


o iv 11'11'

u₂numun₂mu-un

MIN<(LUGAL)>

type of rush = king

o iv 12'12'

u₂numun₂

MIN<(be-lu)>

type of rush = lord


o iv 13'13'

u₂-me-en1(DIŠ)-8(U)

MIN<(LUGAL)>24

the number 140 (1.80 = 2.20?) = king

o iv 14'14'

DIŠ-8(U)

MIN<(be-lu)>

the number 140 (1.80 = 2.20?)= lord


o iv 15'15'

lu₂-ŋarza

MIN<(LUGAL)>

man of the rites, cultic official = king

o iv 16'16'

lu₂-ŋarza

MIN<(be-lu)>

man of the rites, cultic official = lord


o iv 17'17'

men

MIN<(LUGAL)>

crown = king

o iv 18'18'

men

MIN<(be-lu)>

crown = lord


o iv 19'19'

en

MIN<(LUGAL)>

lord = king

o iv 20'20'

en

MIN<(be-lu)>

lord


o iv 21'21'

SUKUD

MIN<(LUGAL)>

(...) = king

o iv 22'22'

sukkal

MIN<(LUGAL)>

vizier = king

o iv 23'23'

lu₂ nam-tar-ra

MIN<(LUGAL)>

man of fate = king

o iv 24'24'

den-lil₂ nam-tar-ra

MIN<(LUGAL)>

Enlil of fate = king

o iv 25'25'

LU₂×EŠ₂?

MIN<(LUGAL)>

captive? = king

o iv 26'26'

ŋeštukul

MIN<(LUGAL)>

weapon = king

o iv 27'27'

e-pi-igepig

MIN<(LUGAL)>

type of drinking vessel = king

o iv 28'28'

di-imdim₄

MIN<(LUGAL)>

(...) = king

o iv 29'29'

an-pax-x-ud

MIN<(LUGAL)>

horizon? = king

o iv 30'30'

AN-DU₃

MIN<(LUGAL)>

(...) = king

o iv 31'31'

šar-ru

MIN<(LUGAL)>

king


o iv 32'32'

lu₂

a-me-lu

man

o iv 33'33'

za

MIN<(a-me-lu)>

(...) = man

o iv 34'34'

peš

MIN<(a-me-lu)>

heir? = man

o iv 35'35'

ulu₃

MIN<(a-me-lu)>

man

o iv 36'36'

na

MIN<(a-me-lu)>

man

o iv 37'37'

arad

MIN<(a-me-lu)>

servant or slave = man

o iv 38'38'

BAD

MIN<(a-me-lu)>

(...) = man

o iv 39'39'

en

MIN<(a-me-lu)>

lord = man


o iv 40'40'

en

e-nu

en priest

o iv 41'41'

nam-en

e-nu-[tu₂]

profession of the en priest

o iv 42'42'

nam-en

be-lu-[tu₂]

lordship

o iv 43'43'

nam-en

x-lu?-[x]


o iv 44'44'

ab-ba

[...]

elder = (...)

o iv 45'45'

ab-ba x

[...]

(...) elder = (...)

o iv 46'46'

ab-ba iri

[...]

elder of the city = (...)


o iv 47'47'

EZEN

a-bu

(...) = father

o iv 48'48'

ab

MIN<(a-bu)>

o iv 49'49'

nam-ab-ba

a-bu-tu

fatherhood

o iv 50'50'

nam-ab-ba

še-bu-tu

old age


o iv 51'51'

en

be-lu

lord

o iv 52'52'

nam

MIN.MIN<(be-lu)>

fate? = lord

o iv 53'53'

lugal

MIN.MIN<(be-lu)>

king = lord

o iv 54'54'

nin

MIN.MIN<(be-lu)>

lady = lord

o iv 55'55'

ŋidru

MIN.MIN<(be-lu)>

scepter = lord

o iv 56'56'

BAR

MIN.MIN<(be-lu)>

(...) = lord

o iv 57'57'

DI

MIN.MIN<(be-lu)>

legal case? = lord

o iv 58'58'

TUKU

MIN.MIN<(be-lu)>

(...) = lord

o iv 59'59'

ḪI

MIN.MIN<(be-lu)>

(...) = lord

o iv 60'60'

ud

MIN.MIN<(be-lu)>

day, storm = lord

o iv 61'61'

umun

MIN.MIN<(be-lu)>

lord


o iv 62'62'

kur

er-ṣe-tu25

netherworld

o iv 63'63'

LAM

MIN<(er-ṣe-tu)>

(...) = netherworld

o iv 64'64'

ze₂

MIN<(er-ṣe-tu)>

(...) = netherworld

o iv 65'65'

a-ra₂

MIN<(er-ṣe-tu)>26

way = netherworld

o iv 66'66'

a-ra-liaraliₓ(KUR.BAD)

MIN<(er-ṣe-tu)>

netherworld

o iv 67'67'

ḫalib(IGI.KUR)

MIN<(er-ṣe-tu)>

netherworld

o iv 68'68'

kur-gi

MIN<(er-ṣe-tu)>27

land of return = netherworld

o iv 69'69'

kur-nu-gi

MIN<(er-ṣe-tu)>

netherworld

o iv 70'70'

ga-an-ze₂-er

MIN<(er-ṣe-tu)>

netherworld


o iv 71'71'

U

[...]

o iv 72'72'

ŋeš

[...]

o iv 73'73'

UL

[...]

o iv 74'74'

U

[...]

o iv 75'75'

U

[...]

o iv 76'76'

U

[...]

(rest of column missing)
Reverse
Column i
r? ir? i 
r? i 1'1'

DI

[...]

r? i 2'2'

DI

[...]

r? i 3'3'

DI

[...]

r? i 4'4'

DI

[...]

r? i 5'5'

DI

[...]

r? i 6'6'

DI

[...]

r? i 7'7'

DI

[...]


r? i 8'8'

ki

[...]

r? i 9'9'

ki

[...]

r? i 10'10'

ki

aš₂-[...]

r? i 11'11'

ki

aš₂-[...]

r? i 12'12'

ki-bi

MIN<(...)> [...]

its place = (...)

r? i 13'13'

ki-bi

KI-x-[...]

its place = (...)


r? i 14'14'

SUḪ₃

i-x-[...]

r? i 15'15'

SUḪ₃

qa-x-[...]


r? i 16'16'

saḫ₄

me-lu-[x]28

playful

r? i 17'17'

suḫ₃

na-ʾ-du

to be confused = to be attentive, concerned

r? i 18'18'

suḫ₃

te-šu-u₂ *(P₂) [...]

to be confused = confusion = (...)


r? i 19'19'

me

šar-ḫu

cultic rite = proud, splendid

r? i 20'20'

me

DIM-NUN-[...]

r? i 21'21'

me

ša-ru-[...]

r? i 22'22'

me

[...]

r? i 23'23'

me

[...]

r? i 24'24'

me

[...]

r? i 25'25'

me

[...]

r? i 26'26'

me

[...]


r? i 27'27'

me-me

[...]

r? i 28'28'

me-me

[...]

r? i 29'29'

me-me

[...]

r? i 30'30'

me-me

x-[...]

r? i 31'31'

me-me

TUR-[...]

r? i 32'32'

me-me

x-[...]

r? i 33'33'

me-me

a-NI-[...]


r? i 34'34'

a-a

ri-ik-[x]

father = (...)

r? i 35'35'

a-a

ra-ka-x

father = (...)

r? i 36'36'

a-a

dU.GUR

father = Ugur/Nergal

r? i 37'37'

a-a

dNIN-x-x

father = (...)

r? i 38'38'

a-a

dNIN.GAL.NUN.[NA?]29

father = Damgalnuna

r? i 39'39'

a-a

de₂-a

father = Ea


r? i 40'40'

DIŠ

i-lu

(...) = god

r? i 41'41'

DIŠ

i-na

in, with

r? i 42'42'

DIŠ

a-na

to, for

r? i 43'43'

DIŠ

LU₂

man

r? i 44'44'

DIŠ

na-ZA-ru [...]

(...) = to curse?

r? i 45'45'

DIŠ

[...]

r? i 46'46'

DIŠ

[...]

r? i 47'47'

DIŠ

[...]

r? i 48'48'

DIŠ

[...]

r? i 49'49'

DIŠ

[...]

r? i 50'50'

u₂-šu-um-galDIŠ

x-lu-ku


r? i 51'51'

dušum-gal

dAMAR.UTU

the god Ušumgal = Marduk

r? i 52'52'

dušum-gal-di

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Ušumgalgaldi = Marduk

r? i 53'53'

dušum-gal-ḫuš

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Ušumgalhuš = Marduk

r? i 54'54'

dušum-gal-gal

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Ušumgalgal = Marduk

r? i 55'55'

dušum-gal-maḫ

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Ušumgalmah = Marduk

r? i 56'56'

dušum-gal-iri

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Ušumgaliri = Marduk

r? i 57'57'

lugal-šud₃-šud₃

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Lugalšude = Marduk

r? i 58'58'

lugal-šud₃-šud₃-de₃

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the god Lugalšude = Marduk

r? i 59'59'

AN-ŠE₃

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

(...) = Marduk

r? i 60'60'

AN-ŠE₃-ŠE₃

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

(...) = Marduk

r? i 61'61'

AN-ŠE₃-A

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

(...) = Marduk

r? i 62'62'

dza₂za

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

deified stone? = Marduk

r? i 63'63'

AN-za₂-ŠE₃

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

(...) = Marduk

r? i 64'64'

diŋir ḫuš

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

the fierce god = Marduk

r? i 65'65'

dmaš

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

Ninurta = Marduk

r? i 66'66'

dmuati

MIN.MIN<(dAMAR.UTU)>

Nabû = Marduk


r? i 67'67'

ddi-kud

dša₂-maš

the god Dikud = Šamaš

r? i 68'68'

ddi-kud-gal

MIN.MIN<(dša₂-maš)>

the god Dikudgal = Šamaš

r? i 69'69'

ddi-kud-maḫ

MIN.MIN<(dša₂-maš)>

the god Dikudmah = Šamaš

r? i 70'70'

ddi-kud-de₃

MIN.MIN<(dša₂-maš)>

the god Dikud = Šamaš

r? i 71'71'

ddi-kud-kal-kal-la

MIN.MIN<(dša₂-maš)>

the god Dikudkalkala = Šamaš

r? i 72'72'

ddi-kud-an-ki

MIN.MIN<(dša₂-maš)>

the god Dikudanki = Šamaš

r? i 73'73'

ddi-kud-peš₁₀-peš₁₀

MIN.MIN<(dša₂-maš)>

the god Dikudpešpeš = Šamaš


r? i 74'74'

dsipad-gu₄

dx

the god Sipadgud = the god (...)

r? i 75'75'

dunuu₂-nu

MIN.MIN<(dx)>

the god Unu = the god (...)

r? i 76'76'

dU

MIN.MIN<(dx)>

r? i 77'77'

dpeš

MIN.MIN<(dx)>

the god Peš = the god (...)

r? i 78'78'

[d]x

MIN.MIN<(dx)>

r? i 79'79'

[d...]-an?-na

MIN.MIN<(dx)>

r? i 80'80'

[...]

[MIN].MIN<(dx)>

(rest of column missing)
Column ii
(beginning column missing)
r? ii 1'r? 1'

[...]

x-[x]

r? ii 2'2'

[...]

git₂-ma-lu

(...) = perfect

r? ii 3'3'

[...]

MIN.MIN<(git₂-ma-lu)>

(...) = perfect

r? ii 4'4'

[...]

MIN.MIN<(git₂-ma-lu)>

(...) = perfect


r? ii 5'5'

[...]

x-a-ru

r? ii 6'6'

[...]

pu!-luḫ-tu

(...) fearsomeness, aura

r? ii 7'7'

[...]

MIN.MIN<(pu-luḫ-tu)>

(...) fearsomeness, aura

r? ii 8'8'

[...]

MIN.MIN<(pu-luḫ-tu)>

(...) fearsomeness, aura

r? ii 9'9'

[...]

me-lam-mu

(...) = aura, radiance


r? ii 10'10'

[...]

a-ši--tu30

r? ii 11'11'

[...]

x-IB-tu


r? ii 12'12'

[...]

[x]-x-lu


r? ii 13'13'

[...]

[...]-x

r? ii 14'14'

[...]

[...]-x

r? ii 15'15'

[...]

[...]-x


r? ii 16'16'

a

ma-ar?-[...]

r? ii 17'17'

la₂

MIN-[MIN?]


r? ii 18'18'

a

re-ḫu-tu₂ re-ḫu-[u]31

semen = to inseminate


r? ii 19'19'

bal

pa-lu-u₂

reign

r? ii 20'20'

bal

LUGAL

reign = king

r? ii 21'21'

bal

x-nu-ku

r? ii 22'22'

bal

nap-la-qu

spindle? = type of butchering knife

r? ii 23'23'

bal

git₂-ma-lu

(...) = perfect

r? ii 24'24'

<(aš₂)>-bala

er-re-tu32

curse

r? ii 25'25'

nun

ru-bu-u₂

prince

r? ii 26'26'

nun

me-eṭ-lu-ti

prince = manhood

r? ii 27'27'

nun

a-ša₂-re-du

noble, best = foremost


r? ii 28'28'

ta

ni-nu

(...) = we

r? ii 29'29'

ta

at-ta

(...) = you


r? ii 30'30'

sa-asa₇ i-gi gu-nu-u₂

ba-nu-u₂33

good, beautiful

r? ii 31'31'

MIN.<(sa-a)>še₂₁ mu-še-na-ku

MIN.MIN<(ba-nu-u₂)>34

to name = good, beautiful

r? ii 32'32'

še₂₁

na-bu-u₂

to name


r? ii 33'33'

x niŋin₂

pu-uḫ-ru

(...) = assembly

r? ii 34'34'

šu-niŋin₂

MIN.MIN<(pu-uḫ-ru)>

totality = assembly

r? ii 35'35'

niŋin

MIN.MIN<(pu-uḫ-ru)>

totality = assembly

r? ii 36'36'

pu-uḫ-ru

MIN.MIN<(pu-uḫ-ru)>

assembly


r? ii 37'37'

gu₃

ri-ig-mu

voice, shout

r? ii 38'38'

šegₓ(KA×LI) LI

MIN.MIN<(ri-ig-mu)>

shout

r? ii 39'39'

šegₓ(KA×LI)-šegₓ(KA×LI)

MIN.MIN<(ri-ig-mu)>

shout


r? ii 40'40'

saŋ ŋa₂-ŋa₂

a-ru

to lead

r? ii 41'41'

saŋ ŋa₂-ŋa₂

ra-ga-mu

to lead, confront = to shout

r? ii 42'42'

saŋ ŋa₂-ŋa₂

ud-da-mu

to lead, confront = (...)

r? ii 43'43'

saŋ ŋa₂-ŋa₂

ša₂-ga-mu

to lead, confront = to roar


r? ii 44'44'

šu-ubšub

na-du-u₂

to lay down, cast

r? ii 45'45'

šub

me-qi-tu

downfall, collapse

r? ii 46'46'

šub

ma-qa-tu

to fall


r? ii 47'47'

gu-ru-udgurud

MIN.MIN<(na-du-u₂)>

to throw, cast

r? ii 48'48'

gurud

MIN.MIN<(me-qi-tu)>

to throw = downfall, collapse

r? ii 49'49'

gurud

MIN.MIN<(ma-qa-tu)>

to throw = to fall


r? ii 50'50'

gul

a-ba-tu

to destroy

r? ii 51'51'

gul

ḫe-pu-u₂

to break

r? ii 52'52'

gul

sa-pa-nu

to flatten


r? ii 53'53'

raḫ₂

da-a-šu

to beat = to trample, to thresh

r? ii 54'54'

raḫ₂

ḫe-pu-u₂

to beat = to break

r? ii 55'55'

raḫ₂

ra-ḫa-ṣu

to beat = to flood, devastate


r? ii 56'56'

ŋiri₃ raḫ₂

MIN.MIN<(da-a-šu)>

to strike with the feet = to trample

r? ii 57'57'

ŋiri₃ raḫ₂

MIN.MIN<(ḫe-pu-u₂)>

to strike with the feet = to break

r? ii 58'58'

ŋiri₃ raḫ₂

MIN.MIN<(ra-ḫa-ṣu)>

to strike with the feet = to rush


r? ii 59'59'

ŋiri₃ bal

MIN.MIN<(da-a-šu)>

to turn the feet, ambulate? = to trample, to thresh

r? ii 60'60'

ŋiri₃ bal

MIN.MIN<(ḫe-pu-u₂)>

to turn the feet, ambulate? = to break

r? ii 61'61'

ŋiri₃ bal

MIN.MIN<(ra-ḫa-ṣu)>

to turn the feet, ambulate? = to rush


r? ii 62'62'

a-ba

ma-an-nu

who?

r? ii 63'63'

ša₂-dun₃A-BA

mi-i-nu

who? = what?

single ruling
r? ii 64'64'

sa₂-sa₂

ka-ša₂-du

to equal = to reach, attain

r? ii 65'65'

sa₂-sa₂-bi

ka-ša₂-su

its reaching, attaining

r? ii 66'66'

sa₂-sa₂-bi-ne-ne

ka-ša₂-su-nu

their reaching, attaining


r? ii 67'67'

x [...]

še-mu-u₂

(...) = to hear, obey

r? ii 68'68'

[...]

[ma]-gir a-ma-ti

(...) = submissive to commands


r? ii 69'69'

[...]

[...]-ṭu

r? ii 70'70'

[...]

[...]-x

r? ii 71'71'

[...]

[...]-x

Column iii
(beginning column missing)
r? iii 1'r? 1'

[...]

MIN.MIN<(LUGAL)>

(...) = king

r? iii 2'2'

[...]

MIN.MIN<(LUGAL)>

(...) = king

r? iii 3'3'

[...] DIŠ

MIN.MIN<(LUGAL)>

(...) = king

r? iii 4'4'

di-me-erdimmer

MIN.MIN<(LUGAL)>

god = king

r? iii 5'5'

diŋir

MIN.MIN<(LUGAL)>

god = king

r? iii 6'6'

ŋalga kalam-ma

MIN.MIN<(LUGAL)>

counsel of the land = king

r? iii 7'7'

SUKUD

MIN.MIN<(LUGAL)>

(...) = king

r? iii 8'8'

un-gal

MIN.MIN<(LUGAL)>35

queen? = king

r? iii 9'9'

nam-en

MIN.MIN<(LUGAL)>

en-ship = king

r? iii 10'10'

niŋin-saŋ

MIN.MIN<(LUGAL)>

r? iii 11'11'

ud a₂ ŋal₂

MIN.MIN<(LUGAL)>

powerful day = king

r? iii 12'12'

zu₂-keš₂

MIN.MIN<(LUGAL)>

(commander of) organized (troops) = king

r? iii 13'13'

en

MIN.MIN<(LUGAL)>

lord = king

r? iii 14'14'

šar-ru

MIN.MIN<(LUGAL)>

king

r? iii 15'15'

en diŋir

MIN.MIN<(LUGAL)>

en priest of a god = king

r? iii 16'16'

ŋeš-tuku

MIN.MIN<(LUGAL)>

attentive one = king

r? iii 17'17'

nam-abzu

MIN.MIN<(LUGAL)>

that which involves the Abzu = king

r? iii 18'18'

gilim-ma ŋa₂-ŋa₂

MIN.MIN<(LUGAL)>

the one who establishes complex entities? = king

r? iii 19'19'

diŋir pa-e₃

MIN.MIN<(LUGAL)>

emergent deity = king

r? iii 20'20'

mu

MIN.MIN<(LUGAL)>

name = king

r? iii 21'21'

šum₂-šum₂-mu

MIN.MIN<(LUGAL)>

giver = king

r? iii 22'22'

X gal an-na

MIN.MIN<(LUGAL)>

great (...) of heaven = king

r? iii 23'23'

zag saŋ

MIN.MIN<(LUGAL)>

(...) = king

r? iii 24'24'

la-ba-e₃

MIN.MIN<(LUGAL)>

one who others do not escape (his power)? = king

r? iii 25'25'

alimₓ(ḪUŠ)-ma

MIN.MIN<(LUGAL)>

honored one = king

r? iii 26'26'

alimₓ(ḪUŠ)-x dil?-dil

MIN.MIN<(LUGAL)>36

(...) honored one = king


r? iii 27'27'

ug tur

ma-li-ku

lion cub = prince

r? iii 28'28'

barag₂ maḫ

MIN.MIN<(ma-li-ku)>

supreme dais = prince

r? iii 29'29'

gi gal

MIN.MIN<(ma-li-ku)>

the great reed = prince or king

r? iii 30'30'

mu dil

MIN.MIN<(ma-li-ku)>

the singular name = prince or king

r? iii 31'31'

idim gal

MIN.MIN<(ma-li-ku)>

great spring? = prince or king

r? iii 32'32'

idim an-na

MIN.MIN<(ma-li-ku)>

spring? of heaven = prince or king


r? iii 33'33'

dmin₃-gal

dNIN.GAL37

Mingal = Ningal

r? iii 34'34'

[d]ḫe₂-ŋal₂-nun-na

MIN.MIN<(dNIN.GAL)>

Heŋalnuna = Ningal

r? iii 35'35'

[dme-šar₂]-gal

MIN.MIN<(dNIN.GAL)>

Mešargal = Ningal

r? iii 36'36'

[dḫe₂-ŋal₂-nun]-na

MIN.MIN<(dNIN.GAL)>

Heŋalnuna = Ningal

r? iii 37'37'

[...]

MIN.MIN<(dNIN.GAL)>

(...) = Ningal

r? iii 38'38'

[...]

[MIN].MIN<(dNIN.GAL)>

(...) = Ningal

r? iii 39'39'

[...]

[MIN].MIN<(dNIN.GAL)>

(...) = Ningal

r? iii 40'40'

[...]

[MIN].MIN<(dNIN.GAL)>

(...) = Ningal

r? iii 41'41'

[...]

[...]

r? iii 42'42'

[...]

MIN.MIN<(dNIN.GAL)>

(...) = Ningal


r? iii 43'43'

[...]

[ti-ib]-nu

leek = straw


r? iii 44'44'

[...]

[ne₂-me]-qu38

to know = wisdom

r? iii 45'45'

[...]

[...]

r? iii 46'46'

[...]

[...]-x

r? iii 47'47'

[...]

[...]-x

(rest of column missing)
Column iv
(beginning column missing)
r?r? 
r? iv 1'1'

[...]

[...]-tu

r? iv 2'2'

[...]

[...]-u₂

r? iv 3'3'

[...]

[ri]-ša₂-tu

joy


r? iv 4'4'

[...]

ia-ru-ru

(...) = type of lament

r? iv 5'5'

[...]

a-ḫu-la-ap-ku

weeping = type of lamentation?


r? iv 6'6'

[DU₃] ŋa₂

e-me-du

(...) = to lean or impose

r? iv 7'7'

[ŋa₂]-ŋa₂

pu-uḫ-ru

that which is placed = assembly

r? iv 8'8'

[ul šar₂]-ra

kiš-ša₂-tu39

to rejoice = totality

r? iv 9'9'

[MAŠ] gi-di-li

ṣi-u₂-tu

r? iv 10'10'

MAŠ

na-ma-ru

(...) = to be bright

r? iv 11'11'

MAŠ

ša-am-šu

(...) = sun

r? iv 12'12'

MAŠ

ša-am-šu

(...) = sun


r? iv 13'13'

DI gu₂

it-ku-lu

(...) = darkness

r? iv 14'14'

di ŋar-ra

ša di-ni-ti

to submit a case = that of legal decisions

r? iv 15'15'

is-gar₃

-ka-ru

work assignment, textual series

r? iv 16'16'

gu₂ niŋ₂-zid-da

ma-ki-su

neck of justice = tax collector


r? iv 17'17'

im-me-en₃immen₂

ši-ik-ru

thirst = beer

r? iv 18'18'

naŋ

MIN<(ši-ik-ru)> ša₂-tu-u₂

to drink = to drink beer

r? iv 19'19'

gugu₇!(KA×A)

la-a-šu

to eat? = to lick?

r? iv 20'20'

naŋ

it-ta-la-

to drink = he licked up


r? iv 21'21'

zur

nu-pu-qu

to pay attention?


r? iv 22'22'

[...]

ki-di-nu

aid, protection

r? iv 23'23'

[...]

ri-mu-tu

gift

r? iv 24'24'

[...]

[...]-x-tu


r? iv 25'25'

[...]

[...]-ra-tu


(rest of column missing)

1This section is cited by CAD T, 440.

2It is assumed here that du₃ is a writing for tu₁₄(ŠID), to beat or to weave. Other possibilities are tud₂ (to strike) or tu₁₀/tubₓ (to smite). The equation du₃ = mahāṣu is also found in the Old Babylonian Aa/Ea tradition (MAH 15850+ = P333149).

3arāru to curse or arāru to be convulsed?

4arāru to curse or arāru to be convulsed?

5See Attinger ELS, 565.

6This entry is cited by Civil FI, 154.

7This entry is cited by Attinger ELS, 597.

8This entry is cited by Attinger ELS, 597, who reads [U.]ENxGANA2.

9For this section, see Peterson PhD 239.

10For this potential interpretation of the Akkadian entry, see Attinger ELS, 454.

11For these two entries, see Attinger ELS, 572. Ur Lament 186

12See Attinger ELS, 631. Akkadian meaning obscure.

13See Attinger ELS, 430, who suggests that the entry is an error for erištu.

14Attinger ELS, 514 reads GAM3!? and suggests it may a denominative from GAM3 = gamlu.

15This and the following two entries are cited by Attinger ELS, 588. Conflation with zag ... tag?

16This entry is cited by Attinger ELS, 762. szuzzuku unknown meaning?

17This entry is cited by Civil FI, 154.

18Attinger ELS, suggests that this is an error for sag3 dug4-ga. check sign form MA for |PA.GAN|, or |PA.UG|?

19Attinger ELS, 658 suggests that the Akkadian entry reflects kapāṣu "to bend, curl."

20This entry is cited by Attinger ELS, 453.

21Attinger ELS, 447 suggests that the Sumerian entry reflects |LU2×ASZ2| dug4-ga.

22For the uncertain reading of the final two signs, see Attinger ELS, 667.

23Attinger ELS, 667 does not vocalize medial radical, reads qa-Bu-u2.

24For this entry, see CAD Š II, 77.

25For this section, see Horowitz MC 8, 269

26For this entry, see Horowitz MC 8, 285. Is a-ra₂ here understood as an abbreviation of arali and an attempted partial folk etymology?

27See Horowitz WC 8, 278.

28Derivative of melūlu "to play." section cited CAD T 375, note amar SUH3-SUH3 = me-lu-la-a-a ura 13, 345

29Probably an error for {d}dam-gal-nun-na? see Cavigneaux and Krebernik RlA 9, 360.

30Variant to ašuštu "worry"?

31This entry is preceded by a single ruling in the Akkadian column only.

32Lexical abbreviation for aš2-bal.

33Actual Sumerian entry reads {sa-a}{i-gi}sa7{gu-nu-u2}.

34Actual Sumerian entry reads {MIN<(sa-a)>}{mu-sze-na-ku}sa4.

35See Sjoberg and Bergmann TCS 3, 93.

36Is DIL-DIL part of a reinterpretation of the ALIM sign?

37For this section, see Zgoll RlA 9, 353.

38These three lines are treated by Cavigneaux RlA 6, 638.

39Is the Akkadian translation based on šar2 and a reinterpretation of rišatu as kiššatu?


Edition by Jeremie Peterson.