CT 12, pl. 01-03, BM 092693 [Aa]

Obverse
Column i
o i 1o i 1

[[u > ]] *

u₂

U

gi-gu-ru-u

e-še-ret

ten = ten

o i 22

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

u₂-ba-nu

10 = finger

o i 33

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

da-nu-um1

lord = the god Anu

o i 44

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

an-tum

lord = the goddess Antum

o i 55

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

den-lil₂

lord = the god Enlil

o i 66

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

dSUEN

lord = the god Sîn

o i 77

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

dUTU

lord = the god Šamaš

o i 88

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

dIŠKUR

lord = the god Adad

o i 99

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

d-tar

lord = the goddess Ištar

o i 1010

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

d-tar MUL.MEŠ2

lord = the goddess Ištar of the stars

o i 1111

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

kiš-ša₂-tum3

totality = totality, world

o i 1212

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

uz-nu

ten = ear, wisdom

o i 1313

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫa-si-su

ten = wisdom

o i 1414

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ši-lum

depression, hole = depression, hole

o i 1515

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

i-lum

lord = god

o i 1616

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šar-rum

lord = king

o i 1717

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

be-lum

lord = lord

o i 1818

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

be-el-tum

lord = lady

o i 1919

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ba-nu-u₂

lord = beautiful, well-formed

o i 2020

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂-qu-u₂

lord = cup-bearer, steward

o i 2121

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ma-nu-u₂

ten = to count

o i 2222

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bi-ib-lu4

gift = marriage gift, dowry

o i 2323

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

qi₂--tum

ten = gift

o i 2424

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḪAg-tum

ten = ...

o i 2525

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ib-ra-tum

lord = outdoor shrine or cultic niche

o i 2626

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

su-lu-u₂

... = impudence, deception

o i 2727

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

su-u₂-tum

ten = sūtu capacity (c. 10 liters)

o i 2828

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

qa₂-tum : qu-lum

ten = hand; (ten) = silence

o i 2929

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

qaq-qa-rum5

earth = ground, earth

o i 3030

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ṣi₂-<(rum)> : qab-rum6

ten = exalted; (depression, depth) = grave

o i 3131

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bi-tum

ten = house

o i 3232

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

a-li

ten = city

o i 3333

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ GI.GU.RU gi-gu-ru-u

the sign U = as in the writing for the sign gigurû (the U sign)

o i 3434

[[u> ]] 

<(u₂)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

KA.KA.SI.GA

the syllabic value U = syllabic value


o i 3535

[[a₆ > ]] *

a

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

e-še-ret

ten = ten


o i 3636

[[ḫu₃ > ]] *

ḫu-u

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(e-še-ret)>

ten = ten


o i 3737

[[ḫa₃ > ]] *

ḫa-a

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(e-še-ret)> : ma-ʾ-du-tum

ten = ten; (ten) = numerous

o i 3838

[[ḫa₃> ]] 

<(ḫa-a)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ IGI.U.A i-na-an

the sign U = as in the writing IGI.U.A "now"


o i 3939

[[ge₁₄ > ]] *

ge-e

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

mi-iḫ-ṣa-tum

stroke of the stylus = cuneiform wedge, sign

o i 4040

[[ge₁₄> ]] 

<(ge-e)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

mi-ḫi-il-tum

stroke of the stylus = cuneiform wedge, sign

o i 4141

[[ge₁₄> ]] 

<(ge-e)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša-ṭa-rum : uz-nu

piece of writing, copy, exemplar = piece of writing; (piece of writing, copy, exemplar) = ear


o i 4242

[[šu₄ > ]] *

šu-u

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

ka-ta-mu

to cover = to cover

o i 4343

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

kiš-ša₂-tum

totality, world = totality, world

o i 4444

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

pe-ḫu-u₂

to cover = to block

o i 4545

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

a-ba-lu : <(a-ba)>-ku

to cover = to dry up; (to cover) = to overturn

o i 4646

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

u₂-ba-nu

finger = finger

o i 4747

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu-u₂

the reading šu₄ = šu "that"

o i 4848

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

sa-ḫa-pu

to cover = to overwhelm

o i 4949

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ni-ṣir-tum

covering = secret

o i 5050

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

pi-riš-tum

covering = secret

o i 5151

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ṭup-šar-ru-tum

covering = scribal art, scholarship

o i 5252

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(ṭup-šar-ru-tum)> a-ḫa-zu

covering = to acquire the scribal art

o i 5353

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

iḫ-zu

covering = learning

o i 5454

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

a-ḫa-zu

to cover = to acquire

o i 5555

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ka-pa-du

to cover = to plan

o i 5656

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ṣa-ra-mu

to cover = to make an effort

o i 5757

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

na-a-šu

to cover = to rock, shift

o i 5858

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ra-pa-šu

to cover, spread over = to be broad, expand

o i 5959

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša-pa-tum

to cover = to be malicious

o i 6060

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

a-ba-tum

cover = to destroy

Column ii
o ii 1o ii 1

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

le-e-mu

to cover = to consume

o ii 22

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ SAG.U.U.RU SAG.DU ḫup₂-pu-u₂

the reading šu₄ = as in the writing SAG.U.U.RU "broken head"

o ii 33

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ SAG.U.U.RU SAG.DU pur-ru-ru

the reading šu₄ = as in the writing SAG.U.U.RU, "shattered head"

o ii 44

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

e-re-bu ša₂ dUTUši

to cover, sink down = the setting of the sun

o ii 55

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

e-re-bu ša₂ u₄-mi

to cover, sink down = the setting of daytime

o ii 66

[[šu₄> ]] 

<(šu-u)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

KA.KA.SI.GA

the syllabic value šu₄ = syllabic value


o ii 77

[[šuš > ]] *

šu-

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

sa-ḫa-pu

to cover = to overwhelm

o ii 88

[[šuš> ]] 

<(šu-)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu--šu

the reading šuš = (as in) šuššu "one-sixth"

o ii 99

[[šuš> ]] 

<(šu-)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

e-re-bu ša₂ dUTUši

to cover, sink down = the setting of the sun

o ii 1010

[[šuš> ]] 

<(šu-)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂-qu-u ša₂ lu-ub-ši

covering = to rise, said of clothing


o ii 1111

[[umun > ]] *

u-mun

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

be-lu EME.SAL

lord = lord in Emesal dialect

o ii 1212

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

be-el-tum

lord = lady

o ii 1313

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šar-rum

lord = king

o ii 1414

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šar-ra-tum

lord = queen

o ii 1515

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

-šak-ku

lord = city-ruler, ensi

o ii 1616

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

sa-ḫa-pu

lord = to overwhelm

o ii 1717

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ru-bu-u

lord = prince

o ii 1818

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

kab-tum

lord = important

o ii 1919

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂-qu-u

lord = of high rank

o ii 2020

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

sa-an-qu

lord = verified

o ii 2121

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

qar-ra-du

lord = hero

o ii 2222

[[umun> ]] 

<(u-mun)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

u₂-pu-u

lord = cloud


o ii 2323

[[buru₃ > ]] *

bu-ru

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

pa-la-šu₂

to perforate = to perforate, breach

o ii 2424

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

pi-il-šu

perforation = perforation on the liver

o ii 2525

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu-up-lum

depth = depth

o ii 2626

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu-pa-lum : ṭa-pa-lum

depression = depression; (depression) = to slander

o ii 2727

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šup-pu-lu

depression = very deep

o ii 2828

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫu-ub-tum

breach = robbery

o ii 2929

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bu-rum

hole = cistern

o ii 3030

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ka-lak-ku

depression = trench

o ii 3131

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

kip-pa-tum

breach, hole = ring, hoop

o ii 3232

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫu-ur-ḫu-um-ma-tum

breach, hole = ring, hoop

o ii 3333

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

uz-nu

to spread over = ear

o ii 3434

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(uz-nu)> ra-pa-aš₂-tum

to spread over = broad ear

o ii 3535

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

qi₂-id-da-tum

to be deep = bending down

o ii 3636

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

qi₂-in-na-tum

hole = buttocks

o ii 3737

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

na-qa-bu

to perforate = to penetrate sexually

o ii 3838

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

še-ru-u

to be deep = to disappear, go into hiding

o ii 3939

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(še-ru-u)> ḫe-pu-u

to be deep = to disappear, go into hiding [...]

o ii 4040

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫur-da-tum

hold = pudenda, vulva

o ii 4141

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ni-iḫ-lu

to perforate, breach = (process of) sifting, sieving

o ii 4242

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

nu-uḫ-ḫu-lum

to perforate = to sift thoroughly

o ii 4343

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ni-iḫ-su

breach, hole = inlay

o ii 4444

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

nu-uḫ-ḫu-su

to be deep = to recede

o ii 4545

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša-mu-u

breach, hole = sky

o ii 4646

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

er-ṣe-tum

breach, hole = earth

o ii 4747

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bu-ur-tum

breach, hole = cistern, well

o ii 4848

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫu-ur-rum

breach, hole = hole

o ii 4949

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

pit-ḫu

breach, hole = perforation

o ii 5050

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

pa-ta-ḫu

to perforate = to puncture, perforate

o ii 5151

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu-tu-qu

surpassing? = surpassing

o ii 5252

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu-te-tu-qu

surpassing? = to be exceeding

o ii 5353

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

šu-ut-tu

breach, hole = pit

o ii 5454

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫa-ra-a-rum

to dig, perforate = to dig

o ii 5555

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ḫa-ba-a-rum

to perforate = ...

o ii 5656

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ni-pa-<(tum)> <:> <(ni)>-pu-tum

to perforate = meadow?; (to perforate) = debt slave

o ii 5757

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bu-ur

the reading buru₃ = (as in) būr "cistern, well"

o ii 5858

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ giAL.U A.ŠA₃ ḫa-mi ma-li

the reading buru₃ = as in GI.AL.U "field full of rubbish"

o ii 5959

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ E₂.AZ.U kiš-kat₂-tu-u

the reading buru₃ = as in E₂.AZ.U "furnace, oven"

o ii 6060

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ KI.U ḫu-ub-tum

the reading buru₃ = as in KI.U "robbery, plunder"

o ii 6161

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ GI.U pe-ta uz-nu

the reading buru₃ = as in GI.U "open ear"

Reverse
Column i
r i 1r i 1

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(ša₂)> GI.U rap-ša₂ uz-nu

the reading buru₃ = as in GI.U "broad ear"

r i 22

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(ša₂)> GI.U pal-ku-u

the reading buru₃ = as in GI.U "wide"

r i 33

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ E₂.U.U ni-it-tum LU₂

the reading buru₃ = as in E₂.U.U "burglar"

r i 44

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ša₂ A.U ša₂-mu-u₂ ru-qu-u₂

the reading buru₃ = as in A.U "distant heavens"

r i 55

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

<(ša₂ A.U)> ša₂-mu-u₂ šap-lu-tum

the reading buru₃ = as in A.U "lower heavens"

r i 66

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ši-lum ša₂ TUN₃

depression = depression, hole of the stomach

r i 77

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(ši-lum)> ša₂ UZU

depression = depression, hole of the flesh

r i 88

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

MIN<(ši-lum)> ša₂ MUŠEN

depression = depression, hole of the "bird" (of the entrails)

r i 99

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ra-qu₂-u ša₂ uz-nu

depression = ... of the ear

r i 1010

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

ba-ru ša₂ TUḪUL

depression = diviner of the hip-bone

r i 1111

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bu-ru ša₂ A.ŠA₃

hole = well of a field

r i 1212

[[buru₃> ]] 

<(bu-ru)>

<(U)>

<(gi-gu-ru-u)>

bu-ru-ut-ta ša₂ DIM₂


r i 1313

[[giguru > ]] *

gi-gu-ru

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

šu-u : pa-tu-u

edge, rim, hoop = that one; (edge, rim, hoop) = open


r i 1414

[[giburu > ]] *

gi-bu-rum

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

šup-lum

depression = depth


r i 1515

[[gira > ]] *

gi-ra-a

U.MAŠ.KAB

ge--pu maš kab-ba-ku

ša₂-mu-u7

concealment = sky, heaven

r i 1616

[[gira> ]] 

<(gi-ra-a)>

<(U.MAŠ.KAB)>

<(ge--pu maš kab-ba-ku)>

pu-uz-rum

concealment = secret


r i 1717

[[puzur > ]] *

pu-zur

U

gi-gu-ru-u

MIN<(pu-uz-rum)> : dUTU

secret = secret; (protection, shelter) = the god Šamaš


r i 1818

[[puzur₃ > ]] *

<(pu-zur)>

U.ZAG

ḫup₂-pu

secret = hole


r i 1919

[[šil₃ > ]] *

ši-il

U

<(gi-gu-ru-u)>

ši-lum ša₂ NU.gišKIRI₆

the reading šil₃ = (as in) šīlum "hole" of the gardener


r i 2020

[[bakirum > ]] *

ba-ki-rum

U.SAR

MIN<(gi-gu-ru-u)> ni-si-gu-u

ḫi-šum ša₂ NU.gišKIRI₆

a type of strap = band, strap of the gardener

r i 2121

[[]] *

ma-ḫar?

<(U.SAR)>

<(gi-gu-ru-u ni-si-gu-u)>

MIN<(ḫi-šum)> ša₂ ŠUku₆

... = band, strap of the ...


r i 2222

[[mašgi? > ]] *

maš-gi

U&U.U&U

MIN<(gi-gu-ru-u)> 4-bi  ; i-gi-gub-bu-u

ṣal-tum ša₂ LUGAL.DIL.DIL


r i 2323

[[bur > diš > ]] *

bur diš

U

MIN<(gi-gu-ru-u)>

1(u) bu-urGAN₂

1 bur = 14.6 ha field


r i 2424

[[bur > min > ]] *

bur mi-in

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> min-na-bi

2(u) ši-in-minGAN₂

2 bur = 29.2 ha field


r i 2525

[[niš > ]] *

ni-

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

-ra-a

twenty = twenty


r i 2626

[[puzur₂ > ]] *

pu-zur

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

pu-uz-rum

secret = secret

r i 2727

[[puzur₂> ]] 

<(pu-zur)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

dUTU

secret, protection = Šamaš


r i 2828

[[man > ]] *

ma-an

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

ši-na

two = two

r i 2929

[[man> ]] 

<(ma-an)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

ki-lal-la-an

two = both

r i 3030

[[man> ]] 

<(ma-an)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

tap-pu-u

companion = companion

r i 3131

[[man> ]] 

<(ma-an)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

at-ḫu-u

companion = companions

r i 3232

[[man> ]] 

<(ma-an)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

ma-šu-u

companion = twin

r i 3333

[[man> ]] 

<(ma-an)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

dUTU

twenty = the god Šamaš


r i 3434

[[min₃ > ]] *

mi-in

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

ši-na

two = two

r i 3535

[[min₃> ]] 

<(mi-in)>

<(U.U)>

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

ki-lal-la-an

two = both


r i 3636

[[šušana₂ > ]] *

šu-ša₂-na

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

šu--ša₂-an

one third = one third

r i 3737

[[šušana₂> ]] 

<(šu-ša₂-na)>

U.U

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

kab-tum

one third = important

r i 3838

[[šušana₂> ]] 

<(šu-ša₂-na)>

U.U

<(gi-gu-ru-u min-na-bi)>

dUTU

one third = the god Šamaš


r i 3939

[[šamaš₂ > ]] *

ša₂-maš

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

2<(dUTU)>

Šamaš(20) = the god Šamaš


r i 4040

[[amna₂ > ]] *

am-na

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

3<(dUTU)>

twenty = the god Šamaš


r i 4141

[[utu₃ > ]] *

u₂-tu

U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(min-na-bi)>

4<(dUTU)>

twenty = the god Šamaš


r i 4242

[[sin > ]] *

si-in

U.U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> -še-ku

d30

thirty = the god Sîn


r i 4343

[[ba₃ > ]] *

ba-a

U.U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(-še-ku)>

MIN<(d30)>

thirty = the god Sîn

r i 4444

[[ba₃> ]] 

<(ba-a)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

mi--lum

half = half

r i 4545

[[ba₃> ]] 

<(ba-a)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

ša₂-la-ša-a

thirty = thirty

r i 4646

[[ba₃> ]] 

<(ba-a)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

mut-ta-tum

half = half

r i 4747

[[ba₃> ]] 

<(ba-a)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

zu-u₂-zi

half = half unit

r i 4848

[[ba₃> ]] 

<(ba-a)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

ban-tum

half = half

r i 4949

[[ba₃> ]] 

<(ba-a)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

su-u₂-tum

thirty = sūtu capacity measure (c. 10 liters)


r i 5050

[[ > ]] *

e-

U.U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(-še-ku)>

ša₂-lal-ti

three = three

r i 5151

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

ma-ʾ-du-ti

three = many, numerous

r i 5252

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

tak-šu-u₂

three = triplets

r i 5353

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

i-ša₂-ru₃-tum

the reading = (as in) išarūtum "normality"

r i 5454

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

e-<(li)> : i-li

the Sumerian terminative post-position ­eš = upon, over, against; (the Sumerian terminative post-position ­eš) = upon, over, against

r i 5555

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

šu-nu

the Sumerian plural marker ­eš = they

r i 5656

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

i-na

the Sumerian terminative post-position ­eš = in, on, from

r i 5757

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

a-na

the Sumerian terminative post-position ­eš = to, for, on

r i 5858

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

ki-ma

the Sumerian terminative post-position ­eš = like, as

Column ii
r ii 1r ii 1

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

e-li-um

the Sumerian terminative post-position ­eš = upper, above

r ii 22

[[> ]] 

<(e-)>

<(U.U.U)>

<(gi-gu-ru-u -še-ku)>

-šu₂

the reading = (as in) eššu "new"


r ii 33

[[bur > 3(DIŠ) > ]] *

bur 3(DIŠ)

U.U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(-še-ku)>

3(U) 3(DIŠ) bu-urGAN₂

3 bur = 43.8 ha field


r ii 44

[[batu > ]] *

ba-tu

U.U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(-še-ku)>

ŠU-ma

... = half


r ii 55

[[limmu₃ > ]] *

lim-mu

4(U)

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(lim-mu-ku)>

er-bet

four = four


r ii 66

[[bur > 4(DIŠ) > ]] *

bur 4(DIŠ)

4(U)

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(lim-mu-ku)>

4(U) 4(DIŠ) bu-urGAN₂

4 bur = 58.4 ha field


r ii 77

[[nimin > ]] *

ni-mi-in

4(U)

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(lim-mu-ku)>

ar-ba-a

forty = forty

r ii 88

[[nimin> ]] 

<(ni-mi-in)>

<(4(U))>

<(gi-gu-ru-u)> <(lim-mu-ku)>

kiš-ša₂-tum

forty = totality, world

r ii 99

[[nimin> ]] 

<(ni-mi-in)>

<(4(U))>

<(gi-gu-ru-u)> <(lim-mu-ku)>

de₂-a

forty = the god Ea


r ii 1010

[[de₂-a > ]] *

de₂-a

4(U)

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(lim-mu-ku)>

de₂-a

Ea(40) = the god Ea


r ii 1111

[[šanabi₂ > ]] *

ša₂-na-bi

4(U)

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(lim-mu-ku)>

de₂-a

two-thirds = the god Ea

r ii 1212

[[šanabi₂> ]] 

<(ša₂-na-bi)>

<(4(U))>

<(gi-gu-ru-u)> <(lim-mu-ku)>

ši-ni-pu

two-thirds = two-thirds

r ii 1313

[[šanabi₂> ]] 

<(ša₂-na-bi)>

<(4(U))>

<(gi-gu-ru-u)> <(lim-mu-ku)>

ši-ni-pa-a-tum

two-thirds = two-thirds

r ii 1414

[[šanabi₂> ]] 

<(ša₂-na-bi)>

<(4(U))>

<(gi-gu-ru-u)> <(lim-mu-ku)>

ar-ba-a

two-thirds = forty


r ii 1515

[[ninnu > ]] *

nin-nu

U&U.U&U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> ia-a-ku

ḫa-an-ša-a

fifty = fifty

r ii 1616

[[ninnu> ]] 

<(nin-nu)>

<(U&U.U&U.U)>

<(gi-gu-ru-u)> <(ia-a-ku)>

kiš-ša₂-tum

fifty = totality, world

r ii 1717

[[ninnu> ]] 

<(nin-nu)>

<(U&U.U&U.U)>

<(gi-gu-ru-u)> <(ia-a-ku)>

den-lil₂

fifty = the god Enlil

r ii 1818

[[ninnu> ]] 

<(nin-nu)>

<(U&U.U&U.U)>

<(gi-gu-ru-u)> <(ia-a-ku)>

dnin-urta

fifty = the god Ninurta


r ii 1919

[[kingusili₂ > ]] *

kin-gu-sil-la

U&U.U&U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(ia-a-ku)>

ḫa-an-ša₂-a ši-qil

... = fifty shekels

r ii 2020

[[kingusili₂> ]] 

<(kin-gu-sil-la)>

U&U.U&U.U

<(gi-gu-ru-u)> <(ia-a-ku)>

pa-ra-as-rab

... = five-sixths


r ii 2121

[[illil₂ > ]] *

il-lil

U&U.U&U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(ia-a-ku)>

den-lil₂

the god Illil = the god Enlil


r ii 2222

[[bur > 5(DIŠ) > ]] *

bur 5(DIŠ)

U&U.U&U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> MIN<(ia-a-ku)>

5(U) 5(DIŠ) bu-urGAN₂

5 bur = 73 ha field


r ii 2323

[[bur > 6(DIŠ) > ]] *

bur 6(DIŠ)

U&U.U&U.U&U

MIN<(gi-gu-ru-u)> aš₂-ša₂-ku

6(U) 6(DIŠ) bu-urGAN₂

6 bur = 87.6 ha field


r ii 2424

[[bur > 7(DIŠ) > ]] *

bur 7(DIŠ)

U&U.U&U.U&U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> i-mi-na-ku

7(U) 7(DIŠ) bu-urGAN₂

7 bur = 102.2 ha field


r ii 2525

[[bur > 8(DIŠ) > ]] *

bur 8(DIŠ)

U&U.U&U.U&U.U&U

MIN<(gi-gu-ru-u)> us-sa-ku

8(U) 8(DIŠ) bu-urGAN₂

8 bur = 116.8 ha field


r ii 2626

[[bur > 9(DIŠ) > ]] *

bur 9(DIŠ)

U&U.U&U.U&U.U&U.U

MIN<(gi-gu-ru-u)> i-lim-mu-ku

9(U) 9(DIŠ) bu-urGAN₂

9 bur = 131.4 ha field


r ii 2727

[[gašan > ]] *

ga-ša₂-an

GAŠAN(Ug)

geš-pu gu-nu-u

be-el-tum

lady = lady

r ii 2828

[[gašan> ]] 

<(ga-ša₂-an)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

be-lum

lady = lord

r ii 2929

[[gašan> ]] 

<(ga-ša₂-an)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

ša₂-qu-u

lady = prominent

r ii 3030

[[gašan> ]] 

<(ga-ša₂-an)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

ša₂-qu-tum

lady = prominent (woman)

r ii 3131

[[gašan> ]] 

<(ga-ša₂-an)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

qa-rit-tum

lady = (female) warrior, hero

r ii 3232

[[gašan> ]] 

<(ga-ša₂-an)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

šar-ra-tum

lady = queen

r ii 3333

[[gašan> ]] 

<(ga-ša₂-an)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

-ta-ri-tum

lady = ištarītu priestess


r ii 3434

[[ugunu₂ > ]] *

u-gu-nu

GAŠAN

MIN<(geš-pu)> MIN<(gu-nu-u)>

iḫ-ze-e-tum

a decorative inlay = a decorative inlay

r ii 3535

[[ugunu₂> ]] 

<(u-gu-nu)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

be-el-tum

lady = lady

r ii 3636

[[ugunu₂> ]] 

<(u-gu-nu)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

te-qi₂-tum

ointment = ointment

r ii 3737

[[ugunu₂> ]] 

<(u-gu-nu)>

<(GAŠAN)>

<(geš-pu)> <(gu-nu-u)>

NAM ḫe-pi₂ -šu₂

lady = ... (new break)


r ii 3838

[[bur > 1(U) > ]] *

bur 1(U)

GAŠAN

MIN<(geš-pu)> MIN<(gu-nu-u)>

1(U) bur

10 bur = 146 ha


r ii 3939

[[bur > 2(U) > ]] *

bur 2(U)

GAŠAN.GAŠAN

2(U) bur

20 bur = 292 ha


r ii 4040

[[bur > 3(U) > ]] *

bur 3(U)

GAŠAN.GAŠAN.GAŠAN

3(U) bur

30 bur = 438 ha


r ii 4141

[[bur > 4(U) > ]] *

bur 4(U)

GAŠAN.GAŠAN.GAŠAN.GAŠAN

4(U) bur

40 bur = 584 ha


r ii 4242

[[bur > 5(U) > ]] *

bur 5(U)

GAŠAN.GAŠAN.GAŠAN.GAŠAN.GAŠAN

5(U) bur

50 bur = 730 ha


(catchline)
r ii 4343

[[gin₃ > ]] *

gi-in

KUR

ku-u₂-rum

ša₂ ZA.GIN₃ el-lum

the reading gin₃ = as in ZA.GIN₃ "pure"

(colophon)
r ii 4444

4u₂ pir-su ša₂ *

du-u

KAK : ba-nu-u₂ DUB 12-KAM.MA

Fourth section of * du-u KAK = "to build", 12th tablet

r ii 4545

* a₂

A : na-a-qa BIR-MEŠ NU-AL-TIL GABA-RI bar₂-sipaki

excerpted from Aa = "to cry", unfinished, copy of Borsippa

r ii 4646

GIN₇ LIBIR mdAG-ku-ṣur-šu₂ A-šu₂ ša₂ mdEN-SUba

like the original. Nabu-kuṣuršu, son of Bel-eriba

r ii 4747

A mḫu-ṣa-bi lu₂LUNGA₃ dAG BAN₃-DA a-na ši-tas-si-šu₂

son of Huṣabi, the junior brewer of Nabû, wrote for his reading

r ii 4848

-ṭu₃-ur₂-ma IGI.KAR₂ AK.A pa-liḫ dEN u dAG

and collated. Copied. Whomever serves Bēl and Nabû

r ii 4949

ina sar-tu₂ NU GIŠ-šu₂ u ina me-reš-tum la i-kal-li

should not steal it (the tablet) fraudulently nor keep (it) intentionally

r ii 5050

ITI ŠE EGIRu₂ MU 10-KAM₂ ar₂-tak-šat-su LUGAL KUR-KUR

Month: second Addaru. 10th year of Artaxerxes, king of all the lands.

1here and following u instead of the reading umun, Emesal for en "lord"

2see CAD K s.v. kakkabu 1c

3for šu₄ (= šu₂)

4This meaning for Sumerian u is attested only in lexical texts.

5this meaning for Sumerian u is lex. only

6Reading ṣīrum on basis of U = (positions of authority) above plus VAT 10296 i 11 [...] BUR₂ = ⸢ṣi₂-i⸣-ru (here bur₃ would be equated to a reading for BUR₂)

7Sumerian lexeme gira is lex. only