Karpeles 01 [OB Aa]

Obverse
Column i
o io i  (2 lines missing)
o i 33

[...]

[A]

[x-x?]-a-[x]

o i 44

[...]

[A]

[x]-x

o i 55

[...]

[A]

[x-x?]-um

o i 66

[...]

[A]

a-bu-um

father

o i 77

[...]

[A]

ru-uṭ-bu-um

dampness

o i 88

[...]

[A]

e-el-lum

pure

o i 99

[...]

A

e-el-lu-tum

purity

o i 1010

[...]

A

ki-ib-ru-um

riverbank

o i 1111

[...]

A

ka-pu-um

cliff

o i 1212

[...]

A

sa₃-aḫ-sa₃-ḫu-um

o i 1313

[...]

A

ri-ki-ib-tum

copulation

o i 1414

[...]

A

ri-ḫu-tum

semen

o i 1515

[...]

[A]

mu-u₂

water

o i 1616

[...]

[A]

ma-a-a-lum

bed

o i 1717

[...]

A

ni-lum

semen

o i 1818

[...]

A

mi-lum

high water

o i 1919

[...]

A

bu-tu-uq-tum

breach

o i 2020

[...]

A

bi-ni-tum

creation

o i 2121

[...]

A

ma-da-rum

flooding

o i 2222

[...]

A

mu-ru?-u₂

rainstorm

o i 2323

[...]

A.A

a-bu-um

father

o i 2424

[...]

A.A.A

a-bi a-bi

grandfather

o i 2525

[...]

A.AN

ba-šu-u₂

existing

o i 2626

[...]

A.AN

za-na-nu-um

raining

o i 2727

[...]

A.IGI

di-im-tum

tears

o i 2828

[...]

A.IGI

bi-ki-tum

weeping

o i 2929

[...]

A?.IGI

ta-aq-ri-ib-tum

lament

o i 3030

[...]

[A].DU?

še-e?-du-um

protective spirit

o i 3131

[...]

[A?].A

[KA].AK.SI.IK.KA

syllabic value

o i 3232

[[zaḫa₂> ]] 

[za]-ḫa

ḪA.A

[na?]-ka?-rum

fleeing = rebeling

o i 3333

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

ḪA.A

[ne]-ru-bu-um

fleeing

o i 3434

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

ḪA.A

[x]-x-rum

disappear

o i 3535

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

ḪA.A

[x]-bi?-šum

disappear

o i 3636

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

[ḪA.A]

[x]-x-li

disappear

o i 3737

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

[ḪA].A

[x-x]-ma-tum

o i 3838

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

[ḪA].A

[...]-rum

disappear

o i 3939

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

[ḪA].A

[x]-x-um

disappear

o i 4040

[[zaḫa₂> ]] 

<(za-ḫa)>

[ḪA].A

[ḫa-la]-qum

disappear = become lost

o i 4141

[(...)]

[...]

[...]-šum

o i 4242

[(...)]

[...]

[...]-um

rest broken
Column ii
o ii 1o ii 1

[...]

ḪI×AŠ₂

[...]

o ii 22

[[ur₅> ]] 

ur

ḪI×AŠ₂

ḫu-[...]

o ii 33

[[ur₅> ]] 

<(ur)>

ḪI×AŠ₂

ku-[...]

o ii 44

[[ur₅> ]] 

<(ur)>

ḪI×AŠ₂

ša?-ka-[x]

o ii 55

[[ur₅> ]] 

<(ur)>

ḪI×AŠ₂

ša-ka-ṣum

o ii 66

[[ḫur> ]] 

ḫu-ur

ḪI×AŠ₂

e-ṣe-rum

draw

o ii 77

[[ḫur> ]] 

<(ḫu-ur)>

ḪI×AŠ₂

e-ṭe-rum

collect = take away

o ii 88

[[ḫur> ]] 

<(ḫu-ur)>

ḪI×AŠ₂

ka-da-du-um

rub in

o ii 99

[[ḫur> ]] 

<(ḫu-ur)>

ḪI×AŠ₂

ḫu-ur-ri-tum

hole

o ii 1010

[[ḫur> ]] 

<(ḫu-ur)>

ḪI×AŠ₂

ka-am-ma-an

thus

o ii 1111

[[ar₃> ]] 

a-ar

ḪI×AŠ₂

e-se₂-qum

draw = incise

o ii 1212

[[ar₃> ]] 

<(a-ar)>

ḪI×AŠ₂

ṭe-e-nu-um

grind

o ii 1313

[[mul₃> ]] 

mu?-ul

ḪI×AŠ₂

sa₃-a-su₂-um

moth

o ii 1414

[[dubulₓ(ḪI×AŠ₂)> ]] 

du-bu-ul

ḪI×AŠ₂

šu-up-lum

foundation = deepness

o ii 1515

[[dubulₓ(ḪI×AŠ₂)> ]] 

<(du-bu-ul)>

ḪI×AŠ₂

-du-um

foundation

o ii 1616

[[dubulₓ(ḪI×AŠ₂)> ]] 

<(du-bu-ul)>

ḪI×AŠ₂

ki--ša-tum

foundation = entire world

o ii 1717

[[dubulₓ(ḪI×AŠ₂)> ]] 

<(du-bu-ul)>

ḪI×AŠ₂

ša-ap-li-

foundation = below

o ii 1818

[[<ŋeš>-kunuₓ(ḪI×AŠ₂)> ]] 

ku-nu

ḪI×AŠ₂

ki--ka-nu-u₂

birch

o ii 1919

[[ḫar> ]] 

ḫa!-ar

ḪI×AŠ₂

še-me-rum

ring

o ii 2020

[[kinkin> ]] 

ki-in-ki-in

ḪI×AŠ₂

e-ru-u₂

grindstone

o ii 2121

[[gukin₂> ]] 

gu-ki?-in?

ḪI×KIN

ki--ša-tum

entire world

o ii 2222

x-x-[x?]

ḪI×KIN?

ša-ap-li-

below

o ii 2323

[[šaru> ]] 

šar-ru

ḪI×U

ki--ša-tum

36,000 = totality

o ii 2424

[[šaru> ]] 

<(šar-ru)>

ḪI×U

e-ši-re-et ša-ri

thirty-six thousand

o ii 2525

[[šargalₓ(ḪI×DIŠ)> ]] 

šar-gal

ḪI×DIŠ

šu--ša-ri

two hundred and sixteen thousand

o ii 2626

[[sur₃> ]] 

su?-ur

ḪI×

šu-rum

ditch

o ii 2727

[[sur₃> ]] 

<(su?-ur)>

ḪI×

ḫa-ar-ru-um

ditch = water channel

o ii 2828

[[tuₓ(ḪI×)> ]] 

tu

ḪI×

um-ma-rum

soup

o ii 2929

[[udulₓ(ḪI×)> ]] 

u₂-ru-ul

ḪI×

di-qa₂-ru-um

tureen

o ii 3030

[[kam> ]] 

ka-am

ḪI×BAD

šu-u₂

it is of = he

o ii 3131

[[kam> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

ša-a

it is of = that of

o ii 3232

[[kam> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

ši-i

it is of = she

o ii 3333

[[kam> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

ka-am-mu-um

writing board

o ii 3434

[[kam> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

ni-iḫ-su₂-um

o ii 3535

[[kam> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

a-ba-ar-tum?

o ii 3636

[[<(šu)>-kam-<(ma)>> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

e-ri--tum?

desire

o ii 3737

[[kam> ]] 

<(ka-am)>

ḪI×BAD

e-pe-qum

wrap around = embrace

o ii 3838

[[iḫ> ]] 

i-iḫ

ḪI×NUN

up-lu-um

insect = louse

o ii 3939

[[iḫ> ]] 

<(i-iḫ)>

ḪI×NUN

na-pu-um

insect = caterpillar

o ii 4040

[[iḫ> ]] 

<(i-iḫ)>

ḪI×NUN

ka-al-ma-tum

insects

o ii 4141

[[iḫ> ]] 

<(i-iḫ)>

ḪI×NUN

lam-ṣa-tum

insect = fly

o ii 4242

[[iḫ> ]] 

<(i-iḫ)>

ḪI×NUN

pe-er-ša-ḫu-um

insect = flea

o ii 4343

a?-aḫ

ḪI×X

ša?-ma-ṣum

o ii 4444

[...]

ḪI×X

x-x-um

o ii 4545

[...]

ḪI×NUN?

ru-uḫ-tum

spittle

o ii 4646

[...]

ḪI×NUN

a-ru-ur-tum

drought

o ii 4747

[...]

ḪI×NUN

ḫu-ša-ḫu-um

famine

o ii 4848

[...]

ḪI×[X]

ka-al-ma-tum

o ii 4949

[...]

[ḪI×X]

ib-ḫu-um

a bug

o ii 5050

[...]

[ḪI×X]

x-mu-um

o ii 5151

[...]

[ḪI]

šu-ta-bu-lum

stir

o ii 5252

[...]

[ḪI]

šu-te-mu-um

o ii 5353

[...]

[ḪI]

[ba]-la-lum

mix

o ii 5454

[...]

[ḪI]

[x]-x-ma-lum

o ii 5555

[...]

[ḪI]

ṣu₂?-du-u₂

o ii 5656

[...]

[ḪI]

[x]-bi-tum

o ii 5757

[...]

[ḪI]

ba-la-lum

mix

o ii 5858

[...]

[ḪI]

ša-ar

three thousand six hundred

o ii 5959

[...]

[ḪI]

x-x-um

o ii 6060

[...]

[ḪI]

[...]-šum?

o ii 6161

[...]

[ḪI]

[...]-x

rest broken
Column iii
o iiio iii  (3 lines missing)
o iii 44

[...]

NUNUZ

i-pu-[um]

o iii 55

<([...])>

NUNUZ

si₂-ni--tum

woman

o iii 66

<([...])>

NUNUZ

pe-e-[lum]

o iii 77

[[ub> ]] 

u₂-ub

UB

up-pu-um

o iii 88

[[ub> ]] 

<(u₂-ub)>

UB

tu-ub-qum

corner

o iii 99

[[ub> ]] 

<(u₂-ub)>

UB

kal-la-tum

o iii 1010

[[ar₂> ]] 

ar

UB

ta-ni-it-tum

praise

o iii 1111

[[te> ]] 

te-e

TE

ṭe-ḫu-u₂-um

approach

o iii 1212

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

ta-ra-qum

(divine) approach = take pity

o iii 1313

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

ki-i

what? = how so

o iii 1414

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

a-na mi-ni-im

what? = why?

o iii 1515

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

na-ka-šum

put out a fire = set a fire

o iii 1616

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

da-ma-šum

extinguish = wipe off

o iii 1717

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

be₂-lu-u₂

extinguish = become extinguished

o iii 1818

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

na-ḫu-um

extinguish = calm down

o iii 1919

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

ka-su₂-u₂

o iii 2020

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

le-tum

cheek

o iii 2121

[[te> ]] 

<(te-e)>

TE

šu-up-šu-ḫu-um

calming down

o iii 2222

[[temen> ]] 

te-me-en

TE

si₂-im-tum

appropriate thing

o iii 2323

[[temen> ]] 

<(te-me-en)>

TE

te-me!-nu?-<<x>>-u₂

foundation

o iii 2424

[[ru₁₀> ]] 

ru

TEg

a-bu-bu-um

deluge

o iii 2525

[[<mar>-ru₁₀> ]] 

<(ru)>

TEg

-pa-tum

quiver

o iii 2626

[[<mar>-ru₁₀> ]] 

<(ru)>

TEg

a-ša-am-šu-tum

dust storm

o iii 2727

[[<ma₂>-gur₈> ]] 

gur

TEg

ma-ku-rum

large boat

o iii 2828

[[<ma₂>-gur₈> ]] 

<(gur)>

TEg

na-na-rum

large boat = Sîn

o iii 2929

[[kar> ]] 

ka-ar

TE.A

e-ṭe₄-ru-um

take away

o iii 3030

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

e-ke-mu-um

remove

o iii 3131

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

ne₂-ru-bu-um

flee

o iii 3232

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

la-sa₃-mu-um

run away

o iii 3333

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

ma-ša-ḫu-um

rob

o iii 3434

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

ṣe-me-rum

blow = become distended

o iii 3535

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

ka-ar-ru-um

knob

o iii 3636

[[kar> ]] 

<(ka-ar)>

TE.A

ka-ru-um

quay

o iii 3737

[[ḫu> ]] 

ḫu-u₂

ḪU

ḫa-šu-u₂

scrape off = crush

o iii 3838

[[ḫu> ]] 

<(ḫu-u₂)>

ḪU

ra-mu-um

o iii 3939

[[ḫu> ]] 

<(ḫu-u₂)>

ḪU

x-šum

o iii 4040

[[ḫu> ]] 

<(ḫu-u₂)>

ḪU

i?-um

o iii 4141

[[ḫu> ]] 

<(ḫu-u₂)>

ḪU

li-um

o iii 4242

[[ušₓ(ḪU)> ]] 

ḪU

u₂-sa-an-du-u₂

o iii 4343

[[ušₓ(ḪU)> ]] 

<()>

ḪU

na-šum

o iii 4444

x-x

[ḪU]

[x]-bu-um

o iii 4545

<(x-x)>

ḪU

da-x-um

o iii 4646

<(x-x)>

ḪU

u₂?-x-tum

o iii 4747

<(x-x)>

ḪU

e-x-um?

o iii 4848

<(x-x)>

ḪU

ku-la-tum

o iii 4949

<(x-x)>

ḪU

mu-tum

o iii 5050

[[<(ir)>-pag> ]] 

pa-ag

ḪU

ka-pa-du-um

plot

o iii 5151

[[mušen> ]] 

ḪU-ši-en

ḪU

iṣ-ṣu₂-rum

bird

o iii 5252

[[ri> ]] 

ri-i

RI

e-ši-gum

o iii 5353

[[ri> ]] 

<(ri-i)>

RI

za-qa₂-tum

cast on = sting

o iii 5454

[[ri> ]] 

<(ri-i)>

RI

wa?-ša-rum

place = release

o iii 5555

[[ri> ]] 

<(ri-i)>

RI

la-qa₂-tum

o iii 5656

[[ri> ]] 

<(ri-i)>

RI

ma-qa₂-tum

lay down sick

o iii 5757

[[dal> ]] 

da-al

RI

ta-al-lum

dividing line

o iii 5858

[[<(ŋeš)>-dal> ]] 

<(da-al)>

RI

na--šu-u₂

crossbeam = that which carries

o iii 5959

[[dal> ]] 

<(da-al)>

RI

na-ap-ru-šu-um?

fly

o iii 6060

[[dal> ]] 

<(da-al)>

RI

a-ra-kum

dividing line = become long

o iii 6161

[[ne₂> ]] 

ne₂-e

NI

šu-u₂

his = he

o iii 6262

[[ne₂> ]] 

<(ne₂-e)>

NI

ša-a

his = that

o iii 6363

[[ne₂> ]] 

<(ne₂-e)>

NI

ši-i

her = she

o iii 6464

[[i₃> ]] 

i-[x?]

NI

ša-am-nu-um

oil

o iii 6565

[[zal> ]] 

za-al

NI

šu-ta-ab-ru-u₂

passing time = always revealing

o iii 6666

[[zal> ]] 

<(za-al)>

NI

šu-ta-bu-tu-um?

split apart = always destroy

o iii 6767

[[zal> ]] 

<(za-al)>

NI

x-x-[x]

o iii 6868

[...]

[NI]

šu-ku-[x?-x]

o iii 6969

[...]

[NI]

[x]-ta-[...]

o iii 7070

[...]

[NI]

[...]-x?-[...]

bottom of col.
Reverse
Column i
r i 1r i 1

[[mu₅> ]] 

mu?

NI

ki-[...]

beautiful

r i 22

[[mu₅> ]] 

<(mu?)>

NI

x-[...]

beautiful

r i 33

[[digi> ]] 

di-gi

NI

na-ar-[bu-um]

soft

r i 44

[[gamar> ]] 

ka-mar

NI

ka-ma?-[rum?]

r i 55

[[tanaₓ(NI)> ]] 

ta-na

NI

x-da-na?-[x]

pure

r i 66

[[tanaₓ(NI)> ]] 

<(ta-na)>

NI

ab-nu-[um]

pure = stone

r i 77

[[li₂> ]] 

li

NI

KA.AK.SI.IK.[KA]

press oil = syllabic value

r i 88

[[na₄> ]] 

na₄

NI.UD

ab-nu-[um]

stone

r i 99

[[libiₓ(NI.LU)> ]] 

li-bi

NI.LU

li-pu-u₂-um

sheep fat

r i 1010

[[ligiₓ(NI.LU)> ]] 

li-gi

NI.LU

li-pu-u₂-um

sheep fat

r i 1111

[[zal-zal> ]] 

za-al-za-al

NI.NI

šu-ta-ab-ru-um

passing time = always revealing

r i 1212

[[zal-zal> ]] 

<(za-al-za-al)>

NI.NI

šu-ta-aq-tu-um

passing time = completing

r i 1313

[[zal-zal> ]] 

<(za-al-za-al)>

NI.NI

šu-pu-tum

disintegrating talk = malicious talk

r i 1414

[[zal-zal> ]] 

<(za-al-za-al)>

NI.NI

šu-lu-qum

slice open

r i 1515

[[zal-zal> ]] 

[...]

NI.NI

a-la-kum

passing time = going by

r i 1616

[[zal-zal> ]] 

[...]

NI.NI

na-ḫa-ar-mu-ṭu₃-um

dissolve

r i 1717

[[ni-ni> ]] 

ni-ni

NI-NI

KA.AK.SI.IK.KA

syllabic value

r i 1818

[[gag> ]] 

ga-ag

KAK

si₂-ik-ka-tum

peg or nail

r i 1919

[[gag> ]] 

<(ga-ag)>

KAK

u₂-di-du-um

peg = rushes

r i 2020

[[gag> ]] 

<(ga-ag)>

KAK

lu-tum?

pock = a debility

r i 2121

[[gag> ]] 

<(ga-ag)>

KAK

šu-ku-du-[um]

arrowhead

r i 2222

[[gag> ]] 

<(ga-ag)>

KAK

ar-tu?-[x]

peg

r i 2323

[[du₃> ]] 

du

KAK

re-[...]

build

r i 2424

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

za-qa₂-[ru?-um?]

build = building high

r i 2525

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

e-pe-[šum]

do

r i 2626

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

ba-nu-[u₂?-um]

do = fashion

r i 2727

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

šu-ur₂-su₂-[du?-um?]

build = found

r i 2828

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

šu-ur-šu-u₂?-um

detain = get hold of

r i 2929

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

ge-ru-u₂

become hostile

r i 3030

[[du₃> ]] 

<(du)>

KAK

wa--ṭu₃-um

withholding = obdurate

r i 3131

[[ki₇> ]] 

ki

KAK

ṣa-bi-tum

r i 3232

[[ḫaburₓ(KAK)> ]] 

ḫa-bu-ur

KAK!(IR)

ḫa-bu-ru-u₂

stalk

r i 3333

[[ir> ]] 

ir

IR

zu-tum

sweat

r i 3434

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

e-ri-šum

r i 3535

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

ar-ma-nu-um

apricot tree

r i 3636

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

ša-la-lum

plunder

r i 3737

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

ta-ba-lum

bring = take away

r i 3838

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

x-ze₂-rum

r i 3939

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

a-šu--tum

sweat = exhaustion

r i 4040

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

ir-ri-u₂

peg

r i 4141

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

i-na

to = into

r i 4242

[[ir> ]] 

<(ir)>

IR

a-na

to

r i 4343

[[tirₓ(IR)> ]] 

tir

IR

še-mu-um

r i 4444

[[ne> ]] 

ne₂-e

NE

šu-u₂

this one = he

r i 4545

[[ne> ]] 

<(ne₂-e)>

NE

ša-ši

this one = to him

r i 4646

[[ne> ]] 

<(ne₂-e)>

NE

ši-i

this one = she

r i 4747

[[ni₅> ]] 

ni

NE

ki-nu-nu-um

brazier

r i 4848

[[bi₂> ]] 

bi

NE

šu-u₂

morphology = he

r i 4949

[[te₄> ]] 

te-e

NE

ṭi-ki-mu-um

syllabic value = ashes

r i 5050

[[de₃> ]] 

<(te-e)>

NE

i-na

morphology = into

r i 5151

[[de₃> ]] 

<(te-e)>

NE

a-na

morphology = to

r i 5252

[[te₄> ]] 

te

NE

tu-um-rum

syllabic value = embers

r i 5353

[[kum₂> ]] 

ku-um

NE

um-mu-um

hot = heat

r i 5454

[[kum₂> ]] 

<(ku-um)>

NE

bu-uḫ₂-ru-u₂

hot = cooked

r i 5555

[[kum₂> ]] 

<(ku-um)>

NE

šu-ḫu-nu-um

hot = heat up

r i 5656

[[kum₂> ]] 

<(ku-um)>

NE

um-šum

hot = heat

r i 5757

[[šeŋ₆> ]] 

še-eg₃

NE

ba-ša-lum

cook

r i 5858

[[<(me)>-lim₄> ]] 

li-im

NE

me-lim-mu-um

syllabic value = radiance

r i 5959

[[lim₄> ]] 

<(li-im)>

NE

um-mu-um

a hot dish = something hot

r i 6060

[[lim₄> ]] 

<(li-im)>

NE

bu-uḫ₂-rum

a hot dish = something cooked

r i 6161

[[bir₉> ]] 

bi-ir

NE

ka-ab-lum

furniture leg

r i 6262

[[bir₉> ]] 

<(bi-ir)>

NE

bi-ir-bi-ir-ru-u₂

r i 6363

[[bir₉> ]] 

<(bi-ir)>

NE

pe-en-tum

burning = charcoal

r i 6464

[[bir₉> ]] 

<(bi-ir)>

NE

ḫa-ma-ṭu₃-um

burn

r i 6565

[[zaḫ> ]] 

za-aḫ

NE

ku-ur₂-ku-za-nu-[um]

piglet

r i 6666

[[zaḫ> ]] 

<(za-aḫ)>

NE

zi-iḫ-ḫu-[um]

mark on the liver

r i 6767

[[šar₉> ]] 

šar

NE

i-ta-pu-ḫu-[um]

shine = always shining

r i 6868

[[šar₉> ]] 

<(šar)>

NE

i-ta-bu-ṭu₃-[um]

shine = always lit up

r i 6969

[[izi> ]] 

i-NE

NE

i-ša-[tum]

fire

r i 7070

[[izi> ]] 

<(i-NE)>

NE

pe-en-[tum]

fire = charcoal

r i 7171

[[ninimₓ(NE.NE)> ]] 

ni-ni-im

NE.NE

šu-[x]

r i 7272

[...]

NE.NE

ki-la-lu-[...]

r i 7373

[...]

NE.NE

bi-ir-bi-[ir-ru-u₂]

radiance

bottom of col.
Column ii
r ii 1r ii 1

[...]

[NE.NE]

i-ta-pu-ḫu-um

always shining

r ii 22

[...]

[NE.NE]

i-ta-bu-ṭu₃-um

always lit up

r ii 33

[...]

[SAG]

re-šum

head

r ii 44

[...]

SAG

zi-mu-um

visage

r ii 55

<([...])>

SAG

pa-nu-um

front side

r ii 66

<([...])>

SAG

a-ša-re-du-um

foremost one

r ii 77

<([...])>

SAG

a-wi-lum

person

r ii 88

<([...])>

SAG

um-ma-na-tum

crowd of people

r ii 99

<([...])>

SAG

[x-x]-um!

r ii 1010

<([...])>

SAG

[...]-um

r ii 1111

<([...])>

SAG

[...]-tum

r ii 1212

<([...])>

SAG

x-[...]-um

r ii 1313

<([...])>

SAG

i-mu?-[...]-x

r ii 1414

<([...])>

SAG

ri--[tum]

beginning

r ii 1515

<([...])>

SAG

ri-ši-tum

choicest

r ii 1616

[[dilibₓ(SAG)> ]] 

di-li-ib

SAG

u₂-ru-ḫu-um

hair

r ii 1717

[[dilibₓ(SAG)> ]] 

<(di-li-ib)>

SAG

pe₂-ru-u₂-um

hair = sprout

r ii 1818

x-x-x?

SAG

e-ṣe-em-tum

bone

r ii 1919

<(x-x-x?)>

SAG

x-ul-ma-an-tum

r ii 2020

<(x-x-x?)>

SAG

ma--ḫa-an-tum

headband?

r ii 2121

<(x-x-x?)>

SAG

ṣe-e-tum

expenditure

r ii 2222

[[muḫḫumₓ(SAG)> ]] 

mu-ḫu-um

SAG

mu-uḫ₂-ḫu-um

skull

r ii 2323

[[mezeₓ(SAG)> ]] 

me-ze₂

SAG

i-su₂-um

jaw

r ii 2424

[[akaₓ(SAG)> ]] 

a-ka

SAG

it-qu₂-um

fleece

r ii 2525

[[akaₓ(SAG)> ]] 

<(a-ka)>

SAG

pi-ir-tum

fleece = hair

r ii 2626

[[saŋduₓ(SAG)> ]] 

sag-du₃

SAG

e-du-um

person = single one

r ii 2727

[[saŋduₓ(SAG)> ]] 

<(sag-du₃)>

SAG

e-de-šu-um

top = sprout

r ii 2828

[[saŋduₓ(SAG)> ]] 

<(sag-du₃)>

SAG

a-ša-re-du-um

head one = foremost one

r ii 2929

[[saŋduₓ(SAG)> ]] 

<(sag-du₃)>

SAG

sa-an-da-na-kum

triangle = cuneiform wedge

r ii 3030

[[saŋminₓ(SAG)> ]] 

sag-me-en!

SAG

ma-šum

twin person = twin man

r ii 3131

[[saŋminₓ(SAG)> ]] 

<(sag-me-en!)>

SAG

ma--tum

r ii 3232

[[saŋminₓ(SAG)> ]] 

<(sag-me-en!)>

SAG

ma-ša-IGI

twin

r ii 3333

[[kiši₄> ]] 

ki-ši

SAGn

mu-ut-ta-tum

half

r ii 3434

[[kiši₄> ]] 

<(ki-ši)>

SAGn

ba-an-tum

half

r ii 3535

[[kiši₄> ]] 

<(ki-ši)>

SAGn

mi--la-nu!(MU-)um

half

r ii 3636

[[saŋturₓ(U.SAG)> ]] 

saŋ-tur

U.SAG

ku-ub!(TE-)šu-um

headcloth

r ii 3737

[[saŋturₓ(U.SAG)> ]] 

<(saŋ-tur)>

U.SAG

na-as-ḫa-ap-tum

headcover

r ii 3838

[[sur₂> ]] 

su-ur₂

SAGg

ṣu₂-lu-lu-um

a roof

r ii 3939

[[sur₂> ]] 

<(su-ur₂)>

SAGg

ab-bu-ut?-tum?

something spun = hairstyle of a slave

r ii 4040

[[sur₂> ]] 

<(su-ur₂)>

SAGg

pi-in-zu-ru-um

something spun = cobweb

r ii 4141

[[sur₂> ]] 

<(su-ur₂)>

SAGg

si₂-ik-ru-um

something spun = something blocked up

r ii 4242

[[sumur> ]] 

su-mu-ur

SAGg

ez-zu-um

angry

r ii 4343

[[sumur> ]] 

<(su-mu-ur)>

SAGg

ša-am-ru-um

angry

r ii 4444

[[sumur> ]] 

<(su-mu-ur)>

SAGg

mi-ri-iq-tum

angry = destroyed building

r ii 4545

[[sumur> ]] 

<(su-mu-ur)>

SAGg

ka-lu-ṣu₂-um

angry = shriveled

r ii 4646

[[kušu₄> ]] 

ku-šu

SAGg

a-na!(LA-)ḫu-um

r ii 4747

[[malakumₓ(SAGg)> ]] 

ma-la-kum

SAGg

na-du-um

one who advises = one who is attentive

r ii 4848

[[malakumₓ(SAGg)> ]] 

<(ma-la-kum)>

SAGg

mi-it-lu-kum

advise = discuss

r ii 4949

[[malakumₓ(SAGg)> ]] 

<(ma-la-kum)>

SAGg

mu-ut-ta-al-kum

adviser = one who is deliberative

r ii 5050

[[uguₓ(U.SAG)> ]] 

u₂-gu

U.SAG

mu-uḫ₂-ḫu-um

skull

r ii 5151

[[uguₓ(U.SAG)> ]] 

<(u₂-gu)>

U.SAG

e-li

r ii 5252

[[uguₓ(U.SAG)> ]] 

<(u₂-gu)>

U.SAG

a-la-du-um

give birth to

r ii 5353

[[ka> ]] 

ka-a

KA

pu-u₂-um

mouth

r ii 5454

[[pi₄> ]] 

pi-i

KA

pu-u₂-um

mouth

r ii 5555

[[zu₂> ]] 

zu-u₂

KA

ši-in-nu-um

tooth

r ii 5656

[[zu₂> ]] 

<(zu-u₂)>

KA

ṣu₂-ur-ru-u₂-um

flint = obsidian

r ii 5757

[[zu₂> ]] 

<(zu-u₂)>

KA

pi-ri-ku-u₂-um?

toothy = always talking

r ii 5858

[[zu₂> ]] 

<(zu-u₂)>

KA

ka-ṣa-ṣu₂-um

toothy = chewing

r ii 5959

[[du₁₁> ]] 

du-u₂

KA

qa₂-bu-u₂

speak

r ii 6060

[[du₁₁> ]] 

<(du-u₂)>

KA

qi₂-bi-tum

speaking = speech

r ii 6161

[[du₁₁> ]] 

<(du-u₂)>

KA

ma-ga-rum

speak = consent to

r ii 6262

[[dug₄> ]] 

du-ug

KA

qa₂-bu-u₂

speak

r ii 6363

[[dug₄> ]] 

<(du-ug)>

KA

qi₂-bi-tum

speaking = speech

r ii 6464

[[dug₄> ]] 

<(du-ug)>

KA

ma-ga-rum

speak = consent to

r ii 6565

[[<(a)> > dug₄> ]] 

<(du-ug)>

KA

ma-ka-rum

tto irrigate

r ii 6666

[[inim> ]] 

i-ni-im

KA

a-wa-tum

word

r ii 6767

[[inim> ]] 

<(i-ni-im)>

KA

a-wi-lum

wordy = person

r ii 6868

[[kir₄> ]] 

ki-ir

KA

ap-pu-um

nose

r ii 6969

[[kir₄> ]] 

<(ki-ir)>

KA

bu-ṣum

hyena

r ii 7070

[[namduₓ(KA×NUN)> ]] 

nam-du!

KA×NUN

ša-ap-tum

lip

r ii 7171

[[eme> ]] 

e-me

KA×ME

li-ša-nu-um

tongue

r ii 7272

[[gu₇> ]] 

gu₂

KA×GAR

a-ka-lum

eat

r ii 7373

[[naŋ> ]] 

na-ga₂

KA×A

ša-tu-u₂

drink

r ii 7474

[[šaŋar> ]] 

ša-gar

KA×GAR

bu-bu-tum

starvation = hunger

r ii 7575

[[šaŋar> ]] 

KA×GAR

e-me-[ṣu₂-um]1

bottom of col.
Column iii
r iiir iii beginning broken
r iii 1'1'

[...]

[...]

[x-x?]-bu?-[x]

r iii 2'2'

[...]

[...]

[la-ap]-la-ap-tum

r iii 3'3'

[...]

[...]

[x]-x-um?

r iii 4'4'

[...]

[...]

[x]-x-u₂

r iii 5'5'

[...]

[...]

ši-in-nu-um!(U₂)

tooth

r iii 6'6'

[...]

[...]

ka-ak-ku-um

tooth

r iii 7'7'

[...]

[...]

qa₂-ra-du-um

hero

r iii 8'8'

[...]

[...]

ša-ga-pu-ru-um

mighty

r iii 9'9'

[...]

[...]

da-an-nu-um

strong

r iii 10'10'

x-x?

KA×IM

li-ib-ba-tum

test

r iii 11'11'

[[uš₁₁> ]] 

KA×BAD

im-tum

poison

r iii 12'12'

[[uš₁₁> ]] 

<()>

KA×BAD

ru-uḫ-tum

poison = spittle

r iii 13'13'

[[uš₁₁> ]] 

<()>

KA×BAD

ki--pu-um

poison = sorcery

r iii 14'14'

[[uḫḫuₓ(KA×BAD)> ]] 

uḫ-ḫu

KA×BAD

ru-uḫ-tum

spittle

r iii 15'15'

[[munₓ(KA×LI)> ]] 

mu-un

KA×LI

wa-ši-pu-um

incantation = exorcist

r iii 16'16'

[[munₓ(KA×LI)> ]] 

<(mu-un)>

KA×LI

ši-ip-tum

incantation

r iii 17'17'

[[še₂₅> ]] 

še

KA׊ID

ša-ga-mu-um

outcry = roar

r iii 18'18'

[[še₂₅> ]] 

<(še)>

KA׊ID

ra-ga-mu-um

outcry = shouting

r iii 19'19'

[[aʾuʾaₓ(KA×(ḪU.SI))> ]] 

a₂-wa

(⸢KA×(ḪU.SI)⸣)

a-u₂-um

ferryman

r iii 20'20'

[[kana₅> ]] 

ka-na

KA×MI

na-aḫ-du-ru-um

dark = becoming eclipsed

r iii 21'21'

[[kana₆> ]] 

ka-na

KA×GAN₂t

na-aḫ-du-ru-um

dark = becoming eclipsed


about 5 lines uninscribed
(colophon)
r iii 22'22'

til-la

finished

r iii 23'23'

dnisaba

Nisaba (be praised)

r iii 25'25'

igi dḫa-ia₃

Before Haya

r iii 26'26'

igi dnisaba

before Nisaba

r iii 27'27'

u₃ dḫa-ia₃

and Haya

r iii 28'28'

[m?i₃]-li₂-ip-pa--ra-am

may Ili-ippašram

r iii 29'29'

[dub]-sar? tur

junior scribe

r iii 30'30'

[ḫe₂-en]-sag₉

be well.

rest broken &/or uniscribed

1The reconstruction is based on the parallel passage in Moussaieff Aa (dcclt/signlists/X080121) o i.