Edubba'a C

DSSt score by Pascal Attinger, Sebastian Borkowski, Catherine Mittermayer
11dumu e₂-dub-ba-a u₄ ul-la ŋa₂-nu ki-ŋu₁₀-še₃
22niŋ₂ um-mi-a-ŋu₁₀ mu-un-pa₃-da ze₄-e ga-ra-pa₃-pa₃
33ze₄-e-gen₇-nam nam-lu₂-tur i₃-AK ses-gal i₃-tuku-am₃
44um-mi-a lu₂-ta kiŋ₂-ŋa₂-am₃ a₂-aŋ₂-ŋa₂ ŋeš bi₂-in-ŋar
55ge al-gu₄-ud-da-gen₇ i₃-gu₄-ud-de₃-en kiŋ₂-ŋa₂ bi₂-in-si₃-ge-en
66enim um-mi-a-ŋu₁₀ nu-un-taka₄ niŋ₂ ni₂-ŋa₂ li-bi₂-AK
77ses-gal-ŋu₁₀ a₂-ŋeš-ŋar-ra-ŋa₂ ša₃-ga-ni i-ni-in-du₁₀
88i₃-sun₅-ne-na mu-da-ši-ḫul₂ silim-ŋa₂ i-ni-in-du₁₁
99ŋeš ma-an-ḫur-ra na-an-dim₂ ki-bi-še₃ al-ŋar-ŋar
1010na de₅-ga-ni-ta lu₂ ḫu-ru-um šu bar dib-ba-e
1111im-ma šu-ŋu₁₀ si ba-ni-in-sa₂ us₂ zi mu-un-dab₅
1212ka-ŋu₁₀ enim-ma ŋal₂ ba-ni-in-taka₄ ad ge₄-ge₄ ma-an-pa₃
1313ŋeš-ḫur lu₂ a₂-aŋ₂-ŋa₂ si sa₂-e igi ma-ni-in-si-si
1414gu₂ zi-zi-i ḫa-la a₂-aŋ₂-ŋa₂-kam u₄ zal-le niŋ₂-ge₁₇-ga
1515lu₂ ki a₂-aŋ₂-ŋa₂-ni-še₃ u₄ zal-la a₂-aŋ₂-ŋa₂-ni ab-taka₄
1616niŋ₂-zu-a-ni pa nu-um-e₃ ka-ka-ni ba-an-la₂
1717tukum-bi niŋ₂-zu-a-ni pa ba-an-e₃ igi mu-un-suḫ-suḫ-u₃-ne
1818u₄ na-ab-zal-e-en ŋe₆ na-ab-sed₄-e-en a₂-bi-še₃ ŋen-na
1919ses-gal ses-banda₃da ḫi-li-a-bi na-an-na-ni-ib-ge₄-ge₄
2020saŋ-ki gal-gal-la um-ma-te enim-zu ba-dugud-de₃-en
2121min₃-kam-ma-še₃ igi keše₂-da-zu-še₃ nu-ra-ni-ib-ge₄-ge₄
2222ki za-za teš₂ lu₂-lu₇lu-ka maḫ-bi gu₂ ḫe₂-ri-du₃
2323u₂ teš₂-a-ka ša₃ ab-se₂₅-de₃ nam-da₆-ga al-tuḫ-e
2424lu₂ šu su₃-ga-ka kadra₂a-ni ur₅-še₃ nir mu-un-ŋal₂
2525lu₂ niŋ₂ nu-tuku maš₂ gur-ra-na gaba-na i-im-tab
2626lu₂-ŋarza₂-ra ki ḫe₂-en-ne-za ḫe₂-keše₂ ba-se₂₅-de₃
2727niŋ₂ um-mi-a-ŋu₁₀ mu-un-pa₃-de₃ e-ra-šid nu-mu-ra-ab-taka₄
2828ŋessalsal₄ ḫe₂-bi₂-AK ša₃-še₃ gid₂-i-de₃ sa₆-ge-zu mu-da-an-ŋal₂
2929dub-sar umum AK sun₅-na-bi ugula-a-ni mu-un-na-ni-ib-ge₄-ge₄
3030u₄ mu₇-mu₇-gen₇ ab-šid-en-na-a ba-an-ge₄-bi a-ra-ab-ḫa-za-an
3131mu gud-gen₇ i-lu du₁₀-ga-zu-še₃ ŋeš i₃-la₂-a-bi
3232lu₂ nu-zu nam-mu-ni-ib-ku₄-ku₄ deš-am₃ ga-ra-ni-ib-ge₄
32a32ae₂-bi-a ki saŋ-kal-la-bi sa₂-sa₂ ḫu-un-e₃-en1
32b32bmu-zu du₁₀-ge- pa₃-de₃-da-bi saŋ ki-bi ma-an-ŋal₂2
32c32cum-mi-a diŋir lu₂-lu₇ x x (x⸣) diŋir-ŋu₁₀-me-en
3333ur-gi₇ tur-gen₇ igi mu-e-bad-bad nam-lu₂-lu₇ mu-e-AK
3434a-na--am₃ lu₂ ŋa₂-la dag-ga-gen₇ ŋeš ma-ab-ḫur-ḫur-re-en
3535lu₂ enim-zu ŋeš ba-ni-in-tuku-a šu am₃-ma-KARA₂.KARA₂
3636nam-dub-sar-ra a-na mu-e-pa₃-da-zu šu-za ba-ni-in-šum₂
3737e₂-za ḫe₂-bi₂-gub-be₂-en u₄ na-me niŋ₂ ŋa₂-la dag-ga-ŋu₁₀ sa₂ ba-ra-mu-ri-ib-du₁₁
3838geme₂ urdu₂ ŋiri₃-si₃-ga e₂-za kiŋ₂-ge₄-a ḫe₂-bi₂-ne-ge₄
3939šuku-bi tu₉-bi u₃ i₃-ba-bi ša₃-bi ḫa-ma-du₁₀-ga
4040a-ra₂-bi-še₃ kiŋ₂-ge₄-a ḫe₂-bi₂-in-ne-ge₄ e₂ lugal-za-ka urdu₂ ba-ra-bi₂-in-us₂
4141gaba u₄-ŋa₂ ḫe₂-bi₂-AK udu-gen₇ ḫe₂-eb-us₂-u₃-nam
4242siškur₂ sa ge₄-ge₄-da ḫe₂-mu-e-du₁₁ u₄-bi sa₂ ḫe₂-ri-ib-du₁₁
4343udu-bi u₂-gu₇-bi ḫa-ma-sa₆-sa₆ diŋir-zu ḫe₂-ḫul₂
4444unken diŋir-zu us₂-sa-bi giri₁₇ šu ḫa-ra-ab-ta₃-ge-ne
4545gaba a-ša₃-ga-še₃ a₂ ḫe₂-mu-e-da-a-a-aŋ₂ erin₂-e kiŋ₂ ḫe₂-bi₂-AK
4646kiŋ₂ a-da-min₃-na ŋe₆ an-bar₇-ba u₃ ba-ra-bi₂-ku-am₃
4747us₂-a-DU dumu engar-ra-ke₄-e-ne saŋ ḫu-mu-un-kal-le-ne
4848a-ša₃-za šu nam-sa₆-ga ḫe₂-bi₂-ge₄ uŋ₃-e u₆ di ḫe₂-ri-ib-du₁₁
4949gud-de₃ a-na-am₃ DU-zu diri ḫe₂-em-tum₃ gun₂un-bi ḫa-ra-ab-silim-ma-am₃
5050tur-ra-ŋu₁₀-ta ḫe₂-em-ma-buluŋ₃-e-en a-ra₂-ŋu₁₀ igi ḫe₂-bi₂-du₈
5151ku₃ sa₆-ga-gen₇ gurum₂ ḫe₂-bi₂-AK kikišer la-ba-(an)-tuku
5252gal-bi nu-di niŋ₂-ge₁₇-zu-gen₇ e-ra-da-ku-u₃-nam
5353ni₂ tur-tur-re e-da-saḫ₆-saḫ₆-na pa ga-ra-ab-e₃ zu-a
5454u₄-bi-ta lu₂-tur ḫe₂-me-en-na i₃-ne-eš₂ saŋ-zu il₂
5555šu-zu lu₂-ra mu-da-an-ge₄-ge₄ a-ra₂-bi-še₃ DU-mu-un
5656šudu₃ ḫe₂-mu-e-ša₄ nam mu-tar-ra
5757na de₅-ga ga i₃ gu₇-a-gen₇ su-ŋa₂ i-ni-in-ku₄-ra
5858gub-bu ŋa₂-la nu-dag-ge pa₃-da-zu
5959ki sa₆-ga-bi sa₂ ḫe₂-ri-ib-du₁₁ niŋ₂-ḫulu-bi li-bi₂-in-AK
6060um-mi-a lu₂ enim zu-u₃-ne saŋ ḫu-mu-un-kal-le-ne
60a60ae₂-bi-a ki saŋ-kal-la-ba sa₂-sa₂ ḫu-mu-un-e-ne
60b60bmu-zu du₁₀-ge- pa₃-de₃-da-bi saŋ-ki-bi ma-ŋal₂
60c60cgud-us₂ ser₃ du₁₀-du₁₀-ga-zu-še₃ ŋeš la₂-bi maḫ-bi3
60d60dser₃ du₁₀-ga-zu-še₃ ŋeš ga-mu-ni-la₂ mi₂-zu-gen₇ ga-mu-ta₃-ta₃4
60e60eum-mi-a ša₃ ḫul₂-la-ni-ta šudu₃ mu-na-an-ša₄
6161lu₂-tur enim-ŋu₁₀-še₃ ba-tuš-u₃-nam ša₃-ŋu₁₀ bi₂-du₁₀-ga-am₃
6262dnisaba dugud-da um-mi-a šu-za i-ni-in-ŋar-ra
62a62ašu du₁₁-ga dnisaba-me-en gu₂ an-še₃ ḫe₂-zi-[(x)]
6363nam i-tar-ra mu-na-ra-kur₂-ru šu zi ḫa-ra-an-ŋa₂-ŋa₂
6464ša₃ ḫul₂-la nam-še₃ ḫe₂-en-tar ša₃ sag₃ ḫe₂-da-zi
6565e₂-dub-ba-a ki-umum-ma a-na ŋal₂-la-a/bi
6666nam-maḫ dnisaba niŋ₂-me-ŋar pa₃-pa₃-de₃-da-bi
6767gud-us₂ ser₃ du₁₀-du₁₀-ga-zu-še₃ ŋeš la₂-bi maḫ-bi
6868ser₃ du₁₀-ga-zu-še₃ ŋeš ga-mu-ni-in-la₂ mi₂-zu-gen₇ ga-mu-ni-ta₃-ta₃
6969niŋ₂ ŋeš-tu₉ŋeštu-ga nu-lu₇lu-me-en ḫu-mu-un-pa₃-pa₃-de₃-ne
7070de₁₀-de₁₀-la₂ enim-enim-ma ḫe₂-du₇-bi ḫu-mu-un-ku₇-ku₇-de₃-ne
7171gašam ki kukku₂-ga zalag ŋa₂-ŋa₂
7272sila saŋ ge₄-a sila-a ba-an-ŋa₂-ŋa₂
7373us₂ teš₂-ba ri-a si sa₂-e in ki-bi-(še₃) sur-sur
7474nin me-ni-da me nu-sa₂-a dnisaba za₃-mim

1cf. 60a.

2cf. 60b.

3cf. 67.

4cf. 68.