YOS 20, 011 [Sale of slave]

Obverse
o 1o 1

[md60-DINiṭ DUMU ša₂ mdUTU-MUnu A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂] ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ mri-ḫat-dINANA lu₂ARAD-su

(o 1) Anu-uballiṭ, son of Šamaš-ittannu, descendant of Ahʾutu, voluntarily sold in perpetuity his slave, Rihat-Ištar, and Inna, his female slave --- a total of two slaves whose right hands are inscribed with the name of Anu-uballiṭ, son of Šamaš-ittannu, for 1 1/2 mina of refined silver, as the complete price, to Kidin-Anu and Anu-ab-utir, sons of Nanaya-iddin, descendants of Ahʾutu. Anu-uballiṭ, son of Šamaš-ittannu, received that silver --- 1 1/3 mina of refined silver, the price of those servants, Rihat-Ištar and Inna --- from Kidin-Anu and Anu-ab-utir, sons of Nanaya-iddin; he is paid.

o 22

[u fin-na-a GEME₂-su PAP 2 lu₂aš₂-ta-pir ša₂] ŠU-MIN 15-šu₂-nu a-na MU md60-DINiṭ

o 33

[DUMU ša₂ mdUTU-MUnu šaṭ-rat a-na 1 1/3] MA.NA KU₃.BABBAR qa-lu-u₂ a-na ŠAM₂

o 44

[TIL-MEŠ a-na mki-din-d60 u md60-AD]-GUR DUMU-MEŠ ša₂ mdna-na-a-MU A mŠEŠ-[ʾu-u₂-tu₂]

o 55

[a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ it-ta-din] KU₃.BABBAR a₄ 1 1/3 MA.NA qa-lu-u₂ ŠAM₂

o 66

mri-ḫat-[dINANA u fin-na-a] LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ md60-DINiṭ DUMU ša₂ mdUTU-[MUnu]

o 77

ina ŠU-MIN mki-[din-d60 u md60]-AD-GUR DUMU-<MEŠ> ša₂ mdna-na-a-MU ma-ḫir e-ṭir₃

o 88

u₄-mu pa-qa-ri ana [muḫ-ḫi] mri-ḫat-dINANA u fin-na-a LU₂-ut-ti₃ MU-[MEŠ]

(o 8) Should a claim arise concerning Rihat-Ištar and Inna, those servants, Anu-uballiṭ will clear (it and) will pay to Kidin-Anu and Anu-ab-utir.

o 99

it-tab-šu-u₂ md60-DINiṭ u₂-mar-raq-ma a-na mki-din-d60

o 1010

u md60-AD-GUR ina-an-din pu-ut la lu₂šir₃-ku-u₂-tu₂ la lu₂šu-ša₂-nu-u₂-[tu₂]

(o 10) Anu-uballiṭ assumes responsibility in perpetuity that those servants, Rihat-Ištar and Inna, are not (of) the status of temple-oblates, šušānû, mar-banê, royal servants, cavalry, or royal chariotry. And Anu-uballiṭ assumes responsibility against those slaves fleeing for 100 days.

o 1111

la lu₂DUMU DU₃u₂-tu₂ la lu₂ARAD LUGALu₂-tu₂ la lu₂E₂ ANŠE.KUR.RA

o 1212

u la lu₂E₂ gišGIGIR ša₂ mri-ḫat-dINANA u fin-na-a LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ

o 1313

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ md60-DINiṭ na-ši u pu-ut <la> ZAḪ₂ ša₂ LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ

o 1414

a-di 100 u₄-mu md60-DINiṭ na-ši

Reverse
(witnesses)
r 11

lu₂mu-kin₇

(r 1) Witnesses:

r 22

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-d60 A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

(r 2) Nidintu-Anu, son of Tanittu-Anu, descendant of Ahʾutu

r 33

mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-GAL₂ši A mE₂.KUR-za-kir

(r 3) Kidin-anu, son of Anu-ah-ušabši, descendant of Ekur-zakir

r 44

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mla-ba-ši A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

(r 4) Nidintu-anu, son of Labaši, descendant of Ahʾutu

r 55

mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ md60-DIN-su-E A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

(r 5) Ina-qibit-Anu, son of Anu-balassu-iqbi, descendant of Ahʾutu

r 66

mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ md60-DINiṭ A mE₂.KUR-za-kir

(r 6) Ina-qibit-Anu, son of Anu-uballiṭ, son of Ekur-zakir

r 77

md60-BAša₂-an-nu DUMU ša₂ mina-qi₂-bit-d60 A mkur-i

(r 7) Anu-iqišanni, son of Ina-qibit-Anu, descendant of Kuri

r 88

[m]d60-DUMU-MUnu DUMU ša₂ md60-NUMUN-GIŠ A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

(r 8) Anu-mar-ittannu, son of Anu-zer-lišir, descendant of Ahʾutu

r 99

[mki]-din-d60 DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

(r 9) Kidin-Anu, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ahʾutu

uninscribed gap
(colophon)
r 1010

[mKI-d60-ḪE₂.NUN lu₂UMBISAG DUMU ša₂] md60-EN-šu₂-nu UNUGki itiGU₄ U₄ 8-KAM₂

(r 10) Itti-Anu-nuhšu, scribe, son of Anu-belšunu. (Written in) Uruk. Ayyaru. Day [broken. Year broken.] Seleucus (was) king.

r 1111

[MU x-KAM₂] mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
Column i
(2 columns missing)
Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Ina-qibit-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0411)
t.e. iii 22

[mina]-qi₂-bit-d60

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Anu-mar-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0845)
b.e. i 22

md60-DUMU-MUnu

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Anu-iqišanni

(impression of seal = AUWE 19, 0756 = AUWE 20, *56-05)
b.e. ii 22

md60-BAša₂-an-nu

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Nidintu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0476)
l.e. i 22

mni-din-tu₄-d60

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

[un-qa]

(l.e. ii 1) Rin of Kidin-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0333)
l.e. ii 22

mki-din-d60

(1 column missing)
Right
(signature)
r.e. 11

un-qa md60-DINiṭ

(r.e. 1) Ring of Anu-uballiṭ, seller of those slaves

(impression of seal = AUWE 19, 0559)
r.e. 22

lu₂[na-din]-na LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ