YOS 20, 058 [Sale of share in cook's prebend]

Obverse
o 1o 1

mtat-tan-nu A ša₂ mdna-na-a-MU A ša₂ md60-DINiṭ A mḫun-zu-u₂ ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂

(o 1) Tattannu, son of Nanaya-iddin, son of Anu-uballiṭ, descendant of Hunzu, voluntarily sold one-twelfth of a day on the 13th day of the cook's prebend, before Anu, Antu, Enlil, Ea, Papsukkal, Ištar, Belet-ṣeri, Nanaya, Beltu-ša-Reš, and all of the gods of their temples, which, every month throughout the year, the guqqû and eššēšu offerings, and everything which pertains to that cook's prebend, which is with his brothers and all of the owners of their shares, for five shekels of refined silver, high quality staters of Antiochus, as the complete price, to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, son of Nidintu-Anu, descendant of Hunzu, wife of Anu-uballiṭ, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

o 22

ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 13-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ IGI d60

o 33

an-tu₄ dEN.LIL₂ de₂-a dPAP.SUKKAL dINANA dGAŠAN-EDIN dna-na-a dGAŠAN-ša₂-e₂SAG

o 44

u₃ DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu gab-bi ša₂ ITIus-su kal MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e

o 55

U₄.EŠ₃.EŠ₃-MEŠ u₃ mim-ma gab-bi [ša₂] a-na GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ

o 66

ik-kaš-ši-du ša₂ KI lu₂ŠEŠ-MEŠ-šu₂ u₃ lu₂EN-MEŠ ḪA.LA-MEŠ-šu₂ gab-bi

o 77

a-na 5 GIN₂ KU₃.BABBAR qa-lu-u₂ is-ta-tir-ra-nu ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su

o 88

bab-ba-nu-tu a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60-AD-URI₃

o 99

A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A mḫun-zu-u₂ DAM md60-DINiṭ A ša₂ md60-NUMUN-MU

o 1010

A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu [ṣa]-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 5 GIN₂ ŠAM₂

(o 10) That silver, the five shekels as the complete price of that cook's prebend, Tattannu, son of Nanaya-iddin, received from Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur; he is paid.

o 1111

GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ TIL-MEŠ mtat-tan-nu A ša₂ mdna-na-a-MU ina ŠU-MIN

o 1212

fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60-AD-URI₃ ma-ḫir e-ṭir₃ u₄-mu pa-qa-ri a-na

(o 12) Should a claim arise concerning that one-twelfth of the 13th day of the cook's prebend. Anu-uballassu, son of Tattannu, son of Nanaya-iddin, will clear it, and he will pay the 12-fold penalty to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, wife of Anu-uballiṭ, son of Anu-zer-iddin, in perpetuity.

o 1313

muḫ-ḫi ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 13-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ

o 1414

it-tab-šu-u₂ md60-u₂-bal-la-su A ša₂ mtat-tan-nu A ša₂ mdna-na-a-MU

o 1515

u₂-mar-raq-ma a-di 12-TA-AM₃ [a-na fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60]-AD-URI₃

Reverse
r 1r 1

DAM [md60-DINiṭ A ša₂ m]d60-NUMUN-MU a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ SUMin pu-u₂-ut a-ḫa-a-miš

(r 1) Tattannu, the seller of that prebend, son of Nanaya-iddin, and Anu-uballassu, his son, bear shared responsibility for the clearing of that prebend for Belessunu, wife of Anu-uballiṭ, in perpetuity.

r 22

a-na mu-ur-ru-qu ša₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ mtat-tan-nu lu₂na-din-na

r 33

GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ A ša₂ mdna-na-a-MU u₃ md60-u₂-bal-la-su A-šu₂

r 44

a-na fGAŠAN-su-nu DAM md60-DINiṭ a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ na-šu-u₂

r 55

ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 13-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ

(r 5) That one-twelfth of a day on the 13th day of the cook's prebend belongs to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, son of Nidintu-Anu, descendant of Hunzu, wife of Anu-uballiṭ, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

r 66

ša₂ fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60-AD-URI₃ A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A mḫun-zu-u₂

r 77

DAM md60-DINiṭ A ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu-u₂

(witnesses)
r 88

lu₂mu-kin₇ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A ša₂ md60-ik-ṣur A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂ md60-DU-A A ša₂

(r 8) Witnesses: Anu-ahhe-iddin, son of Anu-ikṣur, descendant of Ah'utu. Anu-mukin-apli, son of Anu-uballiṭ, descendant of Hunzu. Šamaš-ittannu, son of Anu-ušallim, descendant of Luštammar-Adad. Anu-bullissu and Uṣuršu-Anu, sons of Anu-uballiṭ, descendants of Sin-leqi-unninni. Anu-ah-ušabši, son of Anu-ahhe-iddin, descendant of Ah'utu. Anu-mukin-apli, son of Anu-ab-uṣur, son of [...]-iddin, descendant of Hunzu. Nidintu-Anu, son of Lišir, descendant of Gimil-Anu. Mušezib-Anu, son of Anu-ab-uṣur, descendant of Luštammar-Adad.

r 99

md60-DINiṭ A mḫun-zu-u₂ mdUTU-MUnu A ša₂ md60-GI A mlu--tam-mar-dIŠKUR

r 1010

md60-DIN-su u mURI₃-šu₂-d60 A-MEŠ ša₂ md60-DINiṭ A-MEŠ md30-TI-ER₂

r 1111

[m]d60-[ŠEŠ]-MEŠ-MU A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

r 1212

[md60-ŠEŠ]-GAL₂ši A ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂ md60-DU-A A ša₂ md60-AD-URI₃

r 1313

[A ša₂ ...]-x-MU A mḫun-zu-u₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A ša₂ mliGIŠ A mŠU-d60

r 1414

[mKAR-d]60? A ša₂ md60-AD-URI₃ A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(colophon)
r 1515

[...] lu₂UMBISAG A ša₂ md60-EN-šu₂-nu A mE₂.KUR-za-kir UNUGki itiNE U₄ 4-KAM₂

(r 15) [...] scribe, son of Anu-belšunu, descendant of Ekur-zakir. Uruk. 4th day of Abu, [year ...], Antiochus and his son, Antiochus, (being) kings.

r 1616

[MU x]-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-su u man-ti-ʾi-i-ku-su A-šu₂ LUGAL-MEŠ

(sealings)
Top
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

[un]-qa

(t.e. i 1) Ring of Anu-ah-ušabši

(impression of seal = AUWE 19, 0362)
t.e. i 22

md60-ŠEŠ-GAL₂ši

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Anu-ahhe-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0742)
t.e. ii 22

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of [Anu-mukin-apli]

(impression of seal = AUWE 19, 0858)
t.e. iii 22

m[d60-DU-A]

Column iv
t.e. iv 1t.e. iv 1

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Mušezib-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0149)
t.e. iv 22

mKAR-d60

Bottom
Column i
b.e. i 1b.e. i 1

un-qa

(b.e. i 1) Ring of [Anu-ahhe-iddin]

(impression of seal = AUWE 19, 0521)
b.e. i 22

md[60-ŠEŠ-MEŠ-MU]

Column ii
b.e. ii 1b.e. ii 1

[un-qa]

(b.e. ii 1) [Ring of] Šamaš-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0091)
b.e. ii 22

[md]UTU-MUnu

Column iii
b.e. iii 1b.e. iii 1

[un-qa]

(b.e. iii 1) [Ring of] Anu-mukin-apli

(impression of seal impression broken)
b.e. iii 22

[m]d60-DU-A

Column iv
b.e. iv 1b.e. iv 1

[un-qa]

(b.e. iv 1) [Ring of] Nidintu-Anu

(impression of seal impression broken)
b.e. iv 22

mNIG₂.SUM.MU-d60

Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Uṣuršu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0358)
l.e. i 22

mURI₃-šu₂-d60

Column ii
l.e. ii 1l.e. ii 1

[un-qa]

(l.e. ii 1) [Ring of] Anu-bullissu

(impression of seal impression broken)
l.e. ii 22

md60-DIN-su

Right
Column i
r.e. i 1r.e. i 1

un-qa mtat-tan-nu lu₂na-din-na

(r.e. i 1) Ring of Tattannu, the seller of that prebend

(impression of seal = AUWE 19, 0266)
r.e. i 22

GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ

Column ii
r.e. ii 1r.e. ii 1

un-qa md60-u₂-bal-la-su; A-šu₂

(r.e. ii 1) Ring of Anu-uballassu, his son, the guarantor

(impression of seal = AUWE 19, 1085)
r.e. ii 22

lu₂mu-mar-raq-an-na