HANE/M 8, 387-388 [Sale of shares in temple enterer's prebend]

Obverse
o 1o 1

mNIG₂.SUM.MU-d60 A ša₂ mdUTU-SUR A ša₂ mBARA₂-[d60 ...]

(o 1) Nidintu-Anu, son of Šamaš-eṭir, son of Kidin-Anu, [... voluntarily sold ... in the] seventh day and eighth day and ninth day, and tenth day; one-twe[lfth ... in the] eighteenth day, nineteenth day, and twentieth day; one-tenth [... in the] twenty-second day, twenty-third day, twenty-fourth day and twenty-fifth day [... in the] twenty-seventh day, twenty-eighth day, twenty-ninth day and thirtieth day--total: one-[third ...] his ērib-bītūtu prebend before Anu, Antu, Ištar, [...] one-third in one-thirtieth of one day in the first day, second day, third day [...] of one day in the sixteenth day, in the seventeenth day, eighteenth day and one day [...] in those days, his ērib-bītūtu prebend before Ellil, [...] all the gods of their temples; one-sixth of one day in the nineteenth day, [twentieth day ...] his cook's prebend; 2 fifths of one day in one day in the [...] day [... his] temple-butcher's prebend; one-sixth of one day of one-third in one-sixtieth of one day [... his] gerseqqûtu prebend, those prebends before Anu, Antu, Ellil, E[a, ... and] all the gods of their temples; one-sixth of a day in the fourteenth day, his prebend which is in the temple of [Belet-mati(?)] before Belet-mati and all the gods of their temples; one-sixth of one day in one day in the seventh day, [...] the temple of Belet-ṣeri, before Belet-ṣeri, all those prebends, monthly, throughout the year, guqqānû offering, eššēšu offerings and everything which pertains to those prebends which are with his brother [...] for two mina of refined silver, high quality staters of Anthiochus, as the full price, to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, son of Nidintu-Anu, descendant of Hunzu in perpetuity.

o 22

U₄ 7-KAM₂ U₄ 8-KAM₂ U₄ 9-KAM₂ u₃ U₄ 10-KAM₂ ši-in-ze*-[ru-u₂ ...]

o 33

U₄ 18-KAM₂ U₄ 19-KAM₂ u₃ U₄ 20-KAM₂ 10ʾu-u₂ [...]

o 44

U₄ 22-KAM₂ U₄ 23-KAM₂ U₄ 24-KAM₂ u₃ U₄ 25-[KAM₂ ...]

o 55

U₄ 27-KAM₂ U₄ 28-KAM₂ U₄ 29-KAM₂ u₃ U₄ 30-KAM₂ PAP šal-[šu₂ ...]

o 66

GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ IGI d60 an-tu₄ dINANA d[...]

o 77

šal-šu₂ ina 30ʾu-u₂ ša₂ 1en u₄-mu ina U₄ 1-KAM₂ U₄ 2-KAM₂ U₄ 3-KAM₂ [...]

o 88

ša₂ 1en u₄-mu ina U₄ 16-KAM₂ ina U₄ 17-KAM₂ U₄ 18-KAM₂ u₃ 1en u₄-mu [...]

o 99

ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ IGI dEN.LIL₂ d[...]

o 1010

DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu gab-bi ši--šu₂ ša₂ 1en u₄-mu ina U₄ 19-KAM₂ U₄ [...]

o 1111

GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ 2 ḫa-an-zu ša₂ 1en u₄-mu ina* 1*en u₄-mu ina U₄ x-[KAM₂ ... GIŠ.ŠUB.BA-šu₂]

o 1212

lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ ši--šu₂ ša₂ 1en u₄-mu ša₂ šal-šu₂ ina 60ʾu-u₂ ša₂ 1en u₄-[mu ... GIŠ.ŠUB.BA-šu₂]

o 1313

lu₂GIR₃.SIGu₂-tu₂ GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ MU-MEŠ IGI d60 an-tu₄ dEN.LIL₂ de₂-a* [...]

o 1414

DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu gab-bi ši--šu₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 14-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ ša₂ ina E₂ [...]

o 1515

IGI dGAŠAN-KUR u₃ DINGIR-MEŠ E₂-šu₂ gab-bi ši--šu₂ ša₂ 1en u₄-mu ina 1en u₄-mu ina U₄ 7-[KAM₂ ...]

o 1616

E₂ dGAŠAN-EDIN IGI dGAŠAN-EDIN GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ MU-MEŠ gab-bi ša₂ ITIus-su kal [MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e U₄..-MEŠ u₃]

o 1717

mim-ma gab-bi ša₂ a-na GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ MU-MEŠ ik-kaš-ši-du ša₂ KI lu₂ŠEŠ-MEŠ-šu₂ [...]

o 1818

2 MA.NA KU₃.BABBAR qa-lu-u₂ is-ta-tir-ra-nu ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su bab-ba-[nu-u₂-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na fGAŠAN-su-nu]

o 1919

DUMU.MUNUS ša₂ md60-AD-URI₃ A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A mḫun-zu-u₂ DAM m*[d60-DINiṭ ...]

o 2020

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 2 MA.NA ŠAM₂ GIŠ*.[ŠUB.BA-MEŠ MU-MEŠ TIL-MEŠ mNIG₂.SUM.MU-d60]

(o 20) That silver, two mina, the full price of those prebends, Nidintu-Anu received from Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur. He is paid in full.

o 2121

ina ŠU-MIN fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60-AD-URI₃ ma-ḫir e-ṭir₃ [u₄-mu pa-qa-ri ana muḫ-ḫi GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ MU-MEŠ]

(o 21) [If a claim should arise concerning those prebends], Anu-mar-ittannu, son of Šamaš-eṭir, son of Kidin-[Anu will clear it and pay the twelve-fold penalty] to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, wife of Anu-uballiṭ [...]

o 2222

it-tab-šu-u₂ md60-DUMU-MUnu A ša₂ mdUTU-SUR A ša₂ mBARA₂-[d60? ...]

o 2323

[a]-na fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60-AD-URI₃ DAM md60-DINiṭ [...]

o 2424

[pu]-u₂*-ut a-ḫa-a-miš a-na mu-ur-ru-qu ša₂ GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ* [MU-MEŠ ...]

(o 24) [They bear] mutual responsibility for the clearing of those prebends [...]

Reverse
r (2 lines missing)
r 1'1'

[...] x [...]

(r 1') [Those prebends ...] one day [...] of one day [...] and one-thirtieth [...] twenty-ninth day and thirtieth day [...] in one-thirtieth of [...] one-third in one-thirtieth [...] of [all] the gods of their temples [...] two-fifths [...] one-sixth of [...] ger[seqqûtu prebend] in the seventh day [... belong to Belessunu,] daughter [of Anu-ab-uṣur ... in perpetuity.]

r 2'2'

[...] 1en u₄-mu [...]

r 3'3'

[...] ša₂ 1en u₄-mu [...]

r 4'4'

[...]-KAM₂ u 30ʾu-u₂ [...]

r 5'5'

U₄? 29-KAM₂ u₃ U₄ 30-[KAM₂ ...]

r 6'6'

ina 30ʾu-u₂ ša₂ [...]

r 7'7'

šal-šu₂ ina 30ʾu-[u₂ ...]

r 8'8'

ša₂ DINGIR-MEŠ E₂-[MEŠ ...]

r 9'9'

2 ḫa-an-zu [...]

r 10'10'

ši--šu₂ ša₂ [...]

r 11'11'

lu₂GIR₃.[SIGu₂-tu₂ ...]

r 12'12'

ina U₄ 7-[KAM₂ ...]

r 13'13'

DUMU.MUNUS [...]

(r 13') E[...]

r 14'14'

mE₂-[...]

(r 14') son of [...]

r 15'15'

A ša₂ [...]

(r 15') X-[...]

r 16'16'

mx-[...]

(r 16') son of [...]

r 17'17'

A ša₂ [...]

(r 17') son [...]

r 18'18'

A [...]

(r 18') son [...]

r 19'19'

A [...]

remainder broken
(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

[un-qa]

(t.e. i 1) [Ring of] Kidin-Anu

seal impression largely broken
t.e. i 22

[m]BARA₂-d60

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

[un-qa]

(t.e. ii 1) [Ring of] Anu-ik[ṣur]

(impression of seal impression broken)
t.e. ii 22

md60-ik-[ṣur]

remainder of side broken. room for at least 1 more seal*
Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

[un]-qa*

(b.e. i 1) Ring of [...]

seal impression destroyed
b.e. i 22

[x]

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of [...]

(impression of seal impression broken)
b.e. ii 22

[x]

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

un-qa

seal impression destroyed
b.e. iii 22

[...]

remainder of edge destroyed. possible room for 1 more sealing
Right
r.e.r.e.  (missing)
Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

[un]-qa

(l.e. i 1) [Ri]ng of [Anu]-uballiṭ

seal impression destroyed
l.e. i 22

[md60]-DINiṭ

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Anu-bullissu

(impression of seal impression)
l.e. ii 22

md60-DIN-su

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Anu-ah-ittannu

(impression of seal impression)
l.e. iii 22

md60-ŠEŠ-MUnu